Phải ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định thi hành án

Ngày hỏi:21/07/2009
Trong trường hợp ra quyết định thi hành án thiếu số tiền 500 đồng có được ra thông báo sửa chữa, bổ sung hay không hay bắt buộc phải ra quyết định sửa chữa, bổ sung?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 về thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ quyết định về thi hành án quy định:

   1. Người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án ra quyết định thu hồi quyết định về thi hành án trong các trường hợp sau đây:

   a) Quyết định về thi hành án được ban hành không đúng thẩm quyền;

   b) Quyết định về thi hành án có sai sót làm thay đổi nội dung vụ việc;

   c) Căn cứ ra quyết định về thi hành án không còn;

   d) Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này.

   2. Người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có quyền ra quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án trong trường hợp quyết định về thi hành án có sai sót mà không làm thay đổi nội dung vụ việc thi hành án.

   3. Người có thẩm quyền ra quyết định về thi hành án, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có quyền ra quyết định huỷ hoặc yêu cầu huỷ quyết định về thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới, Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trực tiếp trong các trường hợp sau đây:

   a) Phát hiện các trường hợp quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này mà Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp dưới, Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trực tiếp không tự khắc phục sau khi có yêu cầu;

   b) Quyết định về thi hành án có vi phạm pháp luật theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

   4. Quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ quyết định về thi hành án phải ghi rõ căn cứ, nội dung và hậu quả pháp lý của việc thu hồi, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ.

   Như vậy, việc thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án bắt buộc phải thực hiện bằng việc ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án, mà không được thực hiện bằng việc ra thông báo thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn