Pháp luật quy định như thế nào về việc xác minh nội dung tố cáo?

Theo dõi sự thay đổi của Xác minh nội dung tố cáo
Ngày hỏi:20/08/2015
Pháp luật quy định như thế nào về việc xác minh nội dung tố cáo? Người gửi: Phan Đăng Thịnh - Sinh viên (Ngày gửi: 20/08/2015)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Điều 22 Luật Tố cáo năm 2011 quy định về việc xác minh nội dung tố cáo, cụ thể như sau:

   - Người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo (sau đây gọi chung là người xác minh nội dung tố cáo).

   - Người giải quyết tố cáo giao cho người xác minh nội dung tố cáo bằng văn bản, trong đó có các nội dung sau đây:

   + Ngày, tháng, năm giao xác minh;

   + Tên, địa chỉ của người bị tố cáo;

   + Người được giao xác minh nội dung tố cáo;

   + Nội dung cần xác minh;

   + Thời gian tiến hành xác minh;

   + Quyền hạn và trách nhiệm của người được giao xác minh nội dung tố cáo.

   - Người xác minh nội dung tố cáo phải tiến hành các biện pháp cần thiết để thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ nội dung tố cáo. Thông tin, tài liệu thu thập phải được ghi chép thành văn bản, khi cần thiết thì lập thành biên bản, được lưu giữ trong hồ sơ vụ việc tố cáo.

   - Trong quá trình xác minh, người xác minh nội dung tố cáo phải tạo điều kiện để người bị tố cáo giải trình, đưa ra các chứng cứ để chứng minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo cần xác minh. Việc giải trình của người bị tố cáo phải được lập thành biên bản, có chữ ký của người xác minh nội dung tố cáo và người bị tố cáo.

   - Người được giao xác minh nội dung tố cáo có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1, điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 11 của Luật Tố cáo năm 2011, đồng thời kết luận nội dung xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý và báo cáo người giải quyết tố cáo.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn