Xác minh nội dung và tổ chức đối thoại lần hai Luật Khiếu nại năm 2011

Ngày hỏi:17/07/2014
Xin cho biết việc xác minh nội dung và tổ chức đối thoại lần hai được quy định như thế nào trong Luật Khiếu nại năm 2011? Người gửi: Lê Kiều Thiên Kim - Phú Vang (Ngày gửi: 17/07/2014)

  Nội dung này được Thanh tra Tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • * Việc xác minh nội dung khiếu nại lần hai được quy định tại Điều 38 Luật Khiếu nại năm 2011 như sau: Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai căn cứ vào nội dung, tính chất của việc khiếu nại, tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cho người có trách nhiệm xác minh tiến hành xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại. Việc xác minh phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời thông qua các hình thức:

   - Kiểm tra, xác minh trực tiếp tại địa điểm phát sinh khiếu nại;

   - Kiểm tra, xác minh thông qua các tài liệu, chứng cứ mà người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp;

   - Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

   Người có trách nhiệm xác minh có các quyền, nghĩa vụ sau:

   - Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại;

   - Yêu cầu người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung liên quan khiếu nại;

   - Triệu tập người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

   - Trưng cầu giám định;

   - Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật;

   - Báo cáo kết quả xác minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả xác minh (gồm các nội dung: Đối tượng xác minh; thời gian tiến hành xác minh; người tiến hành xác minh; nội dung xác minh; kết quả xác minh; kết luận và kiến nghị nội dung giải quyết khiếu nại).

   * Việc tổ chức đối thoại lần hai được quy định tại Điều 39 Luật Khiếu nại năm 2011: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại lần hai được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Khiếu nại năm 2011.


  Nguồn:

  Website THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn