Yêu cầu bị đơn thi hành án quá thời hạn phải làm những thủ tục gì?

Ngày hỏi:21/07/2009

Tòa án nhân dân tỉnh đã có quyết định bị đơn phải bồi thường cho tôi 10 triệu đồng. Nhưng nay đã 50 ngày kể từ ngày xét xử mà bị đơn vẫn chưa thực hiện. Nay tôi muốn yêu cầu bị đơn thi hành án vậy tôi phải làm nhưng thủ tục gì và gửi cho cơ quan nào?

  Nội dung này được Bộ Tư pháp tư vấn như sau:

  • Thủ tục làm Đơn yêu cầu thi hành án được quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008 như sau:

   “1. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây:

   a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu;

   b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

   c) Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

   d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

   đ) Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

   2. Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân.

   Trường hợp người yêu cầu thi hành án trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự thì phải lập biên bản ghi rõ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu và chữ ký của người lập biên bản. Biên bản có giá trị như đơn yêu cầu thi hành án.

   Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, nếu có.

   3. Người yêu cầu thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án quy định tại Điều 66 của Luật này.”

   Như vậy, bạn phải làm đơn yêu cầu thi hành án ghi rõ nội dung yêu cầu thi hành án và kèm theo tài liệu về việc cung cấp thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án là bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật gửi tới cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án nhân dân xét xử bản án sơ thẩm.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Yêu cầu thi hành án
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn