Bảng giá thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch dân sự 2019

Ngày hỏi:23/05/2019

Xin chào quý anh chị trong Ban biên tập! Tôi muốn hỏi về phí công chứng các loại hợp đồng, các giao dịch dân sự là bao nhiêu theo quy định của luật? Tôi xin cám ơn và kính chúc anh chị sức khỏe!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bảng giá thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch dân sự 2019
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch dân sự được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch. Cụ thể như sau:

   * Mức thu phí đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch sau đây được tính như sau:

   - Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Tính trên giá trị quyền sử dụng đất.

   - Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng trên đất: Tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất.

   - Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác: Tính trên giá trị tài sản.

   - Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản: Tính trên giá trị di sản.

   - Công chứng hợp đồng vay tiền: Tính trên giá trị khoản vay.

   - Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản: Tính trên giá trị tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay.

   - Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh: Tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

   STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

   Mức thu

   (đồng/trường hợp)

   1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn
   2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 nghìn
   3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
   4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
   5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
   6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
   7 Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
   8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

   + Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản:

   STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê)

   Mức thu

   (đồng/trường hợp)

   1 Dưới 50 triệu đồng 40 nghìn
   2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 80 nghìn
   3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
   4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
   5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
   6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
   7 Từ trên 10 tỷ đồng 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)

   + Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản bán được) được tính như sau:

   STT Giá trị tài sản

   Mức thu

   (đồng/trường hợp)

   1 Dưới 5 tỷ đồng 100 nghìn
   2 Từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng 300 nghìn
   3 Trên 20 tỷ đồng 500 nghìn

   + Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại thời điểm công chứng thì giá trị tính phí công chứng tính như sau:

   Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch (x) Giá đất, giá tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

   * Mức phí đối với việc công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:

   STT Loại việc

   Mức thu

   (đồng/trường hợp)

   1 Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp 40 nghìn
   2 Công chứng hợp đồng bảo lãnh 100 nghìn
   3 Công chứng hợp đồng ủy quyền 50 nghìn
   4 Công chứng giấy ủy quyền 20 nghìn
   5 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (Trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp dụng mức thu tương ứng với phần tăng tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư này) 25 nghìn
   6 Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 50 nghìn
   7 Công chứng di chúc 20 nghìn
   8 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản 40 nghìn
   9 Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch khác 40 nghìn

   * Mức thu phí nhận lưu giữ di chúc: 100 nghìn đồng/trường hợp.

   * Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng: 05 nghìn đồng/trang, từ trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 100 nghìn đồng/bản.

   * Phí công chứng bản dịch: 10 nghìn đồng/trang với bản dịch thứ nhất.

   Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ 2 trở lên thu 05 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2; từ trang thứ 3 trở lên thu 03 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

   * Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 02 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 01 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

   * Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10 nghìn đồng/trường hợp (trường hợp hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

   * Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng và lệ phí cấp thẻ công chứng viên:

   STT Nội dung thu

   Mức thu

   (đồng/trường hợp/hồ sơ)

   1 Lệ phí cấp mới, cấp lại Thẻ công chứng viên 100 nghìn
   2 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực công chứng
   a Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng đối với trường hợp tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng để bổ nhiệm công chứng viên 3,5 triệu
   b Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên. 500 nghìn
   c Thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng
   - Thẩm định để cấp mới Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 01 triệu
   - Thẩm định để cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 500 nghìn

   Trên đây là quan điểm của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giao dịch dân sự
  Công chứng hợp đồng
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn