Đơn vị có đồng thời được áp dụng hai phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ không?

Ngày hỏi:08/08/2011

Đơn vị có đồng thời được áp dụng hai phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp và khấu trừ không?

  Nội dung này được Cục Thuế TP. Hà Nội tư vấn như sau:

  • Công văn số 385/CT-TTHT ngày 17/3/2009 của Cục thuế Nghệ An V/v HD việc xác định cách tính, kê khai nộp thuế GTGT&TNDN

   Kính gửi: Báo Nghệ An


   Trả lời công văn số 49 CV/BNA ngày 09/01/2009 của Báo Nghệ An . Cục Thuế Nghệ An có ý kiến như sau:
   Tại Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 16/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật thuế GTGT qui định về giá tính thuế GTGT qui định:
   a. Về thuế GTGT:
   “III.PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
   Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo một trong hai phương pháp: phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.”
   Tại Tiết c Điểm 2.1 Khoản 2 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 16/12/2008 của Bộ Tài chính dẫn một số điều của Luật thuế GTGT qui định về giá tính thuế GTGT qui định:
   “c) Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.
   Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý để áp dụng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.”
   b. Về thuế TNDN:
   Tại tiết 1.2 điểm 1, Mục I Phần A, điểm 4 phần B, điểm 1, Mục III Phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 16/12/2008 của Bộ Tài chính dẫn một số điều của Luật thuế TNDN qui định:
   Tại tiết 1.2 điểm 1, Mục I Phần A qui định về đối tượng nộp thuế TNDN: “ Các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập trong tất cả các lĩnh vực;”
   Tại điểm 4 phần B qui định về kê khai nộp thuế: “ Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (tương ứng với mức thuế suất 25%) sau khi đã thực hiện ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:
   - Đối với dịch vụ: 5%;”
   Tại điểm 1, Mục III Phần C qui định doanh thu tính thuế TNDN
   “ Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”
   Căn cứ những qui định nêu trên thì các cơ sở kinh doanh chỉ được áp dụng việc nộp thuế GTGT theo một trong hai phương pháp: Phương pháp khấu trừ thuế hoặc phương pháp tính trực tiếp trên GTGT ( Trừ trường hợp kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý và hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý). Do đó Báo Nghệ An không được áp dung đồng thời cả hai phương pháp tính thuế GTGT). Thực hiện tính và nộp thuế TNDN 5% trên doanh thu dịch vụ đối với các hoạt động tuyên truyền, dịch vụ quảng cáo trên báo có thu tiền nếu hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động tuyên truyền, dịch vụ quảng cáo trên báo có thu tiền.
   Cục thuế Nghệ An trả lời để Báo nghệ An biết và thực hiện./.   Cục thuế Nghệ An
   Trương Thành Vinh


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn