Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ghi sai địa chỉ người mua có phải lập lại?

Ngày hỏi:15/01/2021

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua và phát hiện có sai địa chỉ người mua thì có lập lại hóa đơn khác không? Mã số thuế và các thông tin khác vẫn đúng, chỉ sai địa chỉ người mua thôi ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ghi sai địa chỉ người mua có phải lập lại?
   (ảnh minh họa)
  • Điểm a Khoản 2 Điều 11 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã như sau:

   Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

   Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và không phải lập lại hóa đơn.

   Như vậy, trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua và phát hiện chỉ có sai địa chỉ người mua, thông tin mã số thuế và các thông tin khác vẫn đúng thì không phải lập lại hóa đơn.

   Tuy nhiên bạn phải thông báo cho người mua về sai sót đó và thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP sau đây:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

   Kính gửi: (Cơ quan thuế)

   Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..

   Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………..

   Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

   STT

   Mẫu số

   Ký hiệu hóa đơn điện tử

   Số hóa đơn điện tử

   Ngày lập hóa đơn

   Loại áp dụng hóa đơn điện tử

   Hủy/giải trình

   Lý do

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   ……, ngày…….. tháng….. năm…..
   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
   (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn