Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày hỏi:09/09/2021

Nhờ hỗ trợ mẫu Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Phụ lục VII Biểu mẫu miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế ban hành kèm theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP, mẫu trên là Mẫu số 07 thuộc Phụ lục này:

   Mẫu số 07

   Tờ số.../Tổng số tờ

   PHIẾU THEO DÕI,
   TRỪ LÙI HÀNG HÓA MIỄN THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

   1. Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu số... ngày... tháng ... năm...

   2. Tên tổ chức/cá nhân...

   Mã số thuế: ...

   CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ... Ngày cấp: .../.../...

   Nơi cấp: ... Quốc tịch: ...

   Số điện thoại: ... Số Fax: ...

   3. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân: ...

   4. Tên dự án đầu tư: ...

   STT

   Số, ngày tờ khai hải quan

   Tên hàng, quy cách phẩm chất

   Đơn vị tính

   Số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo tờ khai hải quan

   Số lượng hàng hóa còn lại chưa xuất khẩu, nhập khẩu

   Công chức hải quan trừ lùi, ký tên, đóng dấu công chức

   (1)

   (2)

   (3)

   (4)

   (5)

   (6)

   (7)

   CƠ QUAN HẢI QUAN
   TIẾP NHẬN PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI
   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   Ghi chú:

   Đối với trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế bằng giấy.

   - Cơ quan hải quan nơi tiếp nhận phiếu theo dõi trừ lùi ghi các tiêu chí tại các mục 1, 2, 3, 4, tờ số/tổng số tờ; (Trường hợp Phiếu theo dõi trừ lùi gồm nhiều tờ, cơ quan hải quan đóng dấu treo lên tất cả các tờ).

   - Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ghi số liệu các cột từ 1 đến 7 của Phiếu theo dõi trừ lùi.

   - Khi tổ chức/cá nhân đã xuất khẩu, nhập khẩu hết hàng hóa theo Danh mục đã thông báo, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận lên bản chính “đã xuất khẩu/nhập khẩu hết hàng hóa miễn thuế” và gửi 01 bản sao y bản chính cho Cục Hải quan nơi tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn