Tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Ngày hỏi:05/10/2015

Công ty xây dựng văn phòng làm việc mới và thực tế đã đưa vào sử dụng từ tháng 2-2015. Tuy nhiên, do có nhiều hạng mục chưa được nghiệm thu nên công ty chưa kết chuyển sang tài sản cố định (TSCĐ) để trích khấu hao được, tiền lãi vay đối với công trình này vẫn phải hạch toán vào chi phí xây dựng. Công ty có thể tạm trích khấu hao của văn phòng làm việc mới này và chỉ trích một phần lãi vay của hợp đồng vay trên?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Tại Điều 4, Thông tư 96 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014 của Bộ Tài chính (Khoản 2.2c) quy định về khoản chi khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí được trừ như sau:


   “c) Chi khấu hao đối với TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp (DN) theo chế độ quản lý TSCĐ và hạch toán kế toán hiện hành”.


   Tại Điều 4, Thông tư 96 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014 (Khoản 2.31) quy định về khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ không được tính vào chi phí được trừ như sau:


   “Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, DN có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, DN phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư”.


   Căn cứ các quy định, trường hợp như trên có TSCĐ là nhà văn phòng làm việc mới mặc dù thực tế đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của DN theo chế độ quản lý TSCĐ thì khoản trích khấu hao đối với tài sản này cũng chưa được tính vào được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN.


   Đối với khoản chi trả lãi tiền vay trong giai đoạn đầu tư để hình thành TSCĐ cũng không được tính vào chi phí được trừ mà phải tính vào giá trị đầu tư của TSCĐ theo quy định tại Khoản 2.31 Thông tư số 78/2014.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn