Trả lời công văn số 41/CT-DA ngày 28/3/2016 của Ban QLDA cải thiện nghiệp có tưới Kẻ Gỗ, Sông Rác Hà Tĩnh

Ngày hỏi:08/04/2016
Xin kê khai nộp thuế GTGT tiền thu được từ bán Hồ sơ mời thầu theo từng lần phát sinh doanh thu?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Trả lời công văn số 41/CT-DA ngày 28/3/2016 của Ban QLDA cải thiện nghiệp có tưới Kẻ Gỗ, Sông Rác Hà Tĩnh v/v xin kê khai nộp thuế GTGT tiền thu được từ bán Hồ sơ mời thầu theo từng lần phát sinh doanh thu, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến như sau:

   Căn cứ Điểm d, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

   “... d.) Khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp của người kinh doanh không thường xuyên.”

   Căn cứ Khoản 5, Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

   “ 5…Trường hợp Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ trên doanh thu bán hàng, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh theo mẫu 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này, Doanh nghiệp không phải quyết toán năm.”

   Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Ban QLDA cải thiện nông nghiệp có tưới Kẻ Gỗ, Sông Rác Hà Tĩnh kê khai và nộp thuế trực tiếp trên doanh thu có phát sinh doanh thu từ tiền bán Hồ sơ mời thầu; tuy nhiên hoạt động này phát sinh không thường xuyên thì Ban QLDA cải thiện nông nghiệp có tưới Kẻ Gỗ, Sông Rác Hà Tĩnh được Khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh.

   Vậy Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh trả lời để Ban QLDA cải thiện nông nghiệp có tưới Kẻ Gỗ, Sông Rác Hà Tĩnh được biết và thực hiện ./.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Hà Tĩnh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn