Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Ngày hỏi:06/12/2019

Tôi đang cần mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo quy định mới, nhờ ban biên tập cung cấp giúp. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón như sau:

   TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ………, ngày …… tháng …… năm ……

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN

   Kính gửi: …………………………………(1)

   1. Tên cơ sở: …………………………………………………………………………

   Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Quyết định thành lập: Số ………… ngày ………. Nơi cấp……………………………………………………………………………………..

   Tên chủ cơ sở/người đại diện theo pháp luật: ……………………………………

   Điện thoại:……………….. Fax:…………………… E-mail: ……………………….

   Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ……. ngày cấp: ….. nơi cấp: …..

   2. Địa điểm nơi chứa (kho) phân bón (nếu có): ……………………………………..

   Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

   □ Cấp □ Cấp lại (lần thứ:....)

   Lý do cấp lại …………………………………………………………………………….

   Hồ sơ gửi kèm:

   …………………………………………………………………………………………….

   Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực phân bón và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
   (Ký và ghi rõ họ tên)

   ____________________

   (1) Tên cơ quan có thẩm quyền.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn