Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

Ngày hỏi:09/12/2019

Tôi đang cần mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón để sắp tới sẽ xin xác nhận nội dung quảng cáo phân bón. Nhờ anh chị cung cấp mẫu giúp. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mẫu số 20 Phụ lục I Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón như sau:

   TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………….

   ………., ngày ……. tháng ….. năm …..

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ

   XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN

   Kính gửi: ………………………… (1)

   Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………………..

   Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

   Số điện thoại:…………………..Fax:……………………….E-mail:………………………..

   Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: ………………………..

   …………………………………………………………………………………………………..

   Kính đề nghị ……….. (1) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với phân bón sau:

   TT

   Loại phân bón

   Tên phân bón

   Mã số phân bón

   Số Quyết định công nhận phân bón lưu hành

   Phương tiện quảng cáo

   Các tài liệu gửi kèm:

   …………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………….

   Chúng tôi cam kết quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý phân bón và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
   (Ký tên, đóng dấu)

   ____________________

   (1) Tên cơ quan có thẩm quyền.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn