Mẫu giấy phép nhập khẩu phân bón

Ngày hỏi:18/12/2019

Tôi đang cần mẫu giấy phép nhập khẩu phân bón theo quy định mới để thực hiện một số công việc, nhờ ban biên tập hỗ trợ mẫu. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mẫu số 15 Phụ lục 1 Nghị định 84/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định mẫu giấy phép nhập khẩu phân bón như sau:

   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
   CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ………/GPNK-

   ………., ngày ….. tháng ……. năm ……

   GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

   Kính gửi:…………………………… (1)

   Xét đơn đăng ký nhập khẩu phân bón ngày ... tháng ... năm ... của ... (1), địa chỉ …………………. về việc nhập khẩu phân bón, Cục Bảo vệ thực vật có ý kiến như sau:

   1. Đồng ý để ……………(1) được nhập khẩu phân bón sau:

   STT

   Loại phân bón

   Tên phân bón

   Chỉ tiêu chất lượng

   Khối lượng

   Nhà sản xuất, xuất xứ

   Tên chỉ tiêu

   Đơn vị tính

   Hàm lượng

   1

   2

   Tổng cộng

   2. Mục đích nhập khẩu: ………………………………………………………………………….

   3. Cửa khẩu nhập khẩu: …………………………………………………………………………

   4. Các loại phân bón có tên trên chỉ được sử dụng đúng mục đích nêu tại mục 2 của giấy phép này.

   5. ……………………. (1) có trách nhiệm báo cáo kết quả nhập khẩu loại phân bón về Cục Bảo vệ thực vật sau khi nhập khẩu.

   6. Thời hạn của Giấy phép là 01 năm kể từ ngày cấp./.


   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Hải quan cửa khẩu nhập khẩu;
   - Lưu: VT,...

   LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
   (Ký tên, đóng dấu)

   ____________________

   (1) Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phân bón
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn