Nội dung hoạt động của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ngày hỏi:06/12/2019

Hiện đang công tác tại một đơn vị xúc tiến đầu tư. Có thắc mắc sau tôi monh nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Nội dung hoạt động của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam bao gồm những nội dung gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung hoạt động của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam bao gồm những nội dung quy định tại Điều 5 Quyết định 30/2019/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

   1. Xây dựng mục tiêu, chiến lược, Chương trình trong từng thời kỳ.

   2. Xây dựng hệ thống tiêu chí của Chương trình.

   3. Bảo hộ biểu trưng và hệ thống nhận diện Thương hiệu quốc gia Việt Nam ở trong và ngoài nước.

   4. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm đáp ứng hệ thống tiêu chí Thương hiệu quốc gia Việt Nam bao gồm các hoạt động:

   a) Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu và khả năng áp dụng các tiêu chí Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại các doanh nghiệp;

   b) Phổ biến, cung cấp thông tin;

   c) Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn doanh nghiệp phát triển sản phẩm.

   5. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu ở trong và ngoài nước bao gồm các hoạt động:

   a) Tư vấn doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu;

   b) Tư vấn doanh nghiệp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước;

   c) Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị, đào tạo, tập huấn.

   6. Các hoạt động thông tin, truyền thông cho Chương trình ở trong và ngoài nước bao gồm các hoạt động:

   a) Thuê các tổ chức, chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước xây dựng, quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam;

   b) Điều tra, nghiên cứu thị trường để định hướng cho các hoạt động thông tin, truyền thông;

   c) Truyền thông, quảng bá về Chương trình và các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại các sự kiện ngoại giao, kinh tế, thương mại, xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch và trên các phương tiện truyền thông;

   d) Xây dựng và phát hành các sản phẩm thông tin; xây dựng và duy trì trang thông tin điện tử đa ngôn ngữ và các phần mềm ứng dụng cho Chương trình;

   đ) Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn để quảng bá Chương trình trong và ngoài nước;

   e) Tổ chức Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong và ngoài nước;

   g) Tổ chức Lễ Công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

   7. Các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3; điểm e, điểm g khoản 6 Điều này do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thực hiện.

   8. Các nội dung quy định tại khoản 4; điểm a, điểm c khoản 5 do các đơn vị chủ trì đề án thực hiện hỗ trợ việc đáp ứng các tiêu chí xét chọn của Chương trình cho các đối tượng tham gia là doanh nghiệp có nhu cầu, tiềm năng đạt được các tiêu chí của Chương trình.

   9. Các nội dung quy định tại điểm b khoản 5; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 6 Điều này do các đơn vị chủ trì đề án thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn