Trả lời công văn số 1603249/CV-FHS về thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Ngày hỏi:08/04/2016

Vướng mắc về thời gian trích khấu hao tài sản cố định?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Trả lời công văn số 1603249/CV-FHS ngày 29/3/2016 của Công ty TNHH GangThép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về thời gian trích khấu hao Tài sản cố định. Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến như sau:

   Căn cứ Điểm 1, Điều 10, khoản 3, Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

   “ 1. Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.”

   “ 3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và Thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.”

   Căn cứ Điểm I, Phụ lục 1, Khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính

   “ I - Các loại tài sản cố định hữu hình khác chưa quy định trong các nhóm trên; Thời gian trích khấu hao tối thiểu 04 năm; thời gian trích khấu hao tối đa 25 năm.”

   Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh có thiết bị thuộc các xưởng nằm trong Dự án “Khu Liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương” nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn làm tài sản cố định thì được trích khấu hao tài sản cố định đối với các tài sản đó. Dẫn chiếu vào Phụ lục I kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC nếu các loại tài sản cố định hữu hình của Công ty chưa được quy định trong các nhóm trên thì Công ty thực hiện trích khấu hao theo quy định tại mục I của Phụ lục trên và thông báo cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

   Vậy Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh trả lời để Công ty Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để biết và thực hiện./.


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Hà Tĩnh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn