Nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát

Ngân hàng giám sát có các nghĩa vụ gì khi thực hiện việc giám sát quỹ đầu tư chứng khoán?

  Nội dung này được Nguyễn Văn Tuấn – Luật sư Công ty TNHH Luật Newvision tư vấn như sau:

  • - Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Chứng khoán năm 2006;

   - Thực hiện lưu ký tài sản của quỹ đại chúng, Công ty đầu tư chứng khoán; quản lý tách biệt tài sản của quỹ đại chúng, Công ty đầu tư chứng khoán và các tài sản khác của ngân hàng giám sát;

   - Giám sát để bảo đảm công ty quản lý quỹ quản lý quỹ đại chúng, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty đầu tư chứng khoán quản lý tài sản của Công ty tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán năm 2006 và Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ Công ty đầu tư chứng khoán;

   - Thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tiền, chứng khoán liên quan đến hoạt động của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán theo yêu cầu hợp pháp của công ty quản lý quỹ hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty đầu tư chứng khoán;

   - Xác nhận báo cáo do công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán lập có liên quan đến quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán;

   - Giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2006;

   - Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi phát hiện công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm Pháp luật hoặc Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán;

   - Định kỳ cùng công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán đối chiếu sổ Kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động giao dịch cảu quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán;

   - Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán.


  Nguồn:

  New Vision Law
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn