Ai có thẩm quyền khen thưởng Hội đồng nhân dân

Ngày hỏi:20/04/2016
Khen thưởng tập thể chuyên trách Hội đồng nhân dân, thành viên Hội đồng nhân dân các cấp do ai trình và Chủ tịch UBND cấp huyện khen thưởng có được không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại điểm b, d, khoản 4, điều 31, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì về tuyến trình khen: Thực hiện theo nguyên tắc cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ tiền lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Theo đó:

   - Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở tỉnh, tập thể, đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân tỉnh do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp trình;

   - Tập thể, đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân cấp huyện; tập thể, cá nhân thuộc các Ban Đảng, Mặt trận và các đoàn thể, phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc huyện, thành phố do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình.

   Theo qui định trên thì việc trình khen cho tập thể chuyên trách Hội đồng nhân dân, thành viên Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh là do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và trình Nhà nước khen thưởng; Cấp huyện do Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng và trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và trình Nhà nước khen thưởng.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn