Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ngày hỏi:22/03/2017

Tôi được biết hiện nay Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã được thông qua. Nhưng do không có điều kiện tìm hiểu nên cũng không rõ lắm. Cho tôi hỏi: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được quy định như thế nào? Tại văn bản nào? Tôi cảm ơn nhiều. Hoàng Tuấn Minh, SĐT: 09877***

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 12 Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được phê chuẩn bởi Quyết định 347/QĐ-TTg, theo đó:

  Điều 12. Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp

  1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp là Đại hội đại biểu toàn quốc được tổ chức 05 (năm) năm một lần hoặc Đại hội bất thường. Đại hội do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp triệu lập. Đại hội đại biểu chỉ được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp đề nghị, số lượng đại biểu đi dự Đại hội do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp quyết định.

  2. Nội dung chủ yếu quyết định tại Đại hội:

  a) Thảo luận, đánh giá và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ trước và quyết định các nhiệm vụ, phương hướng công tác nhiệm kỳ tiếp theo của Liên hiệp;

  b) Thảo luận, biểu quyết và thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp;

  c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp, Ban Kiểm tra và Báo cáo tài chính của Liên hiệp;

  d) Thông qua nhân sự Ủy ban toàn quốc Liên hiệp, bầu Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp và bầu Ban kiểm tra;

  đ) Thông qua Nghị quyết Đại hội.

  3. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội: Bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá ½ (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, được quy định tại Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn