Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái

Ngày hỏi:05/09/2018

Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái gồm những thôn nào? Nhờ Ban tư vấn giải đáp giúp trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

nhung*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái được quy định tại Danh sách ban hành kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể:

   Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái

   TT

   Tên huyện

   Tên xã

   Khu vực

   Tên thôn (thôn/ấp/tổ/khu/xóm/bản/buôn...) đặc biệt khó khăn

   I

   HUYỆN MÙ CANG CHẢI

   Xã Nậm Có

   III

   1

   Bản Mú Cái Hồ

   2

   Bản Có Mông

   3

   Bản Tà Chí Cao

   4

   Bản Phình Ngài

   5

   Bản Tà Ghênh

   6

   Bản Có Thái

   7

   Bản Háng Cơ

   8

   Bản Tu San

   9

   Bản Huy Páo

   10

   Bản Đá Đen

   11

   Bản Làng Giàng

   12

   Bản Thào Xa Chải

   13

   Bản Nậm Pẳng

   14

   Bản Lùng Cúng

   Xã Cao Phạ

   III

   1

   Bản Nả Đở

   2

   Bản Tà Chơ

   3

   Bản Lìm Mông

   4

   Bản Kháo Nhà

   5

   Bản Ngài Thầu

   6

   Bản Ít Thái

   7

   Bản Trống Tông Khúa

   8

   Bản Sẻ Sáng

   9

   Bản Lìm Thái

   Xã Nậm Khắt

   III

   1

   Bản Hua Khắt

   2

   Bản Nậm Khắt

   3

   Bản Páo Khắt

   4

   Bản Cáng Dông

   5

   Bản Lả Khắt

   6

   Bản Xua Lông

   7

   Bản Làng Minh

   8

   Bản Làng Sang

   9

   Bản Pú Cang

   Xã Púng Luông

   III

   1

   Bản Nả Háng Tâu

   2

   Bản Háng Cơ Bua

   3

   Bản Đề Chờ Chua B

   4

   Bản Đề Chờ Chua A

   5

   Bản Púng Luông

   6

   Bản Mý Háng Tủa Chừ

   7

   Bản Nả Háng B

   8

   Bản Nả Háng A

   9

   Bản Mý Háng Tâu

   Xã Ia Pán Tẩn

   III

   1

   Bản La Pán Tẩn

   2

   Bản Trống Tông

   3

   Bản Trống Páo Sang

   4

   Bản Tà Chí Lừ

   5

   Bản Hấu Đề

   6

   Bản Pú Nhu

   7

   Bản Háng Sung

   Xã Dế Xu Phình

   III

   1

   Bản Dế Xu Phình A

   2

   Bản Dế Xu Phình B

   3

   Bản Ma Lừ Thàng

   4

   Bản Phình Hồ

   5

   Bản Háng Cuốn Rùa

   6

   Bản Chống Sua

   Xã Chế Cu Nha

   III

   1

   Bản Trống Tông

   2

   Bản Háng Tầu Dê

   3

   Bản Háng Chua Xay

   4

   Bản Chế Cu Nha

   5

   Bản Thào Chua Chải

   6

   Bản Dề Thàng

   Xã Mồ Dề

   III

   1

   Bản Cung 11

   2

   Bản Háng Phừ Loa

   3

   Bản Mồ Dề

   4

   Bản Nả Háng A

   5

   Bản Nả Háng B

   6

   Bản Mý Háng

   7

   Bản Sáng Nhù

   8

   Bản Háng Sung

   9

   Bản Màng Mủ A

   10

   Bản Màng Mủ B

   Xã Kim Nọi

   III

   1

   Bản La Phu Khơ

   2

   Bản Kháo Giống

   3

   Bản Dào Xa

   4

   Bản Háng Chú

   5

   Bản Háng Đang Dê

   6

   Bản Tà Chơ

   Xã Lao Chải

   III

   1

   Bàn Trống Khua

   2

   Bản Hồ Nhì Pá

   3

   Bản Cáng Dông

   4

   Bản Háng Gàng

   5

   Bản Cồ Dề Sang A

   6

   Bản Cồ Dề Sang B

   7

   Bản Tà Ghênh

   8

   Bản Hú Trù Lình

   9

   Bản Háng Đề Sủa

   10

   Bản Lao Chải

   11

   Bản Dào Cu Nha

   12

   Bản Dào Xa

   13

   Bản Xéo Dì Hồ A

   14

   Bản Xéo Dì Hồ B

   Xã Khao Mang

   III

   1

   Bản Háng Bla Ha A

   2

   Bản Háng Bla Ha B

   3

   Bản Khao Mang

   4

   Bản Nả Dề Thàng

   5

   Bản Séo Mả Pán A

   6

   Bản Séo Mả Pán B

   7

   Bản Páo Sơ Dào

   8

   Bản Tủa Mả Pán

   9

   Bản Háng Cháng Lừ

   10

   Bản Thái

   Xã Hồ Bốn

   III

   1

   Bản Trống Là

   2

   Bản Nả Tà

   3

   Bản Trống Gầu Bua

   4

   Bản Sáng Nhù

   5

   Bản Háng Đề Chu

   6

   Bản Trống Trở

   7

   Bản Páo Lầu

   8

   Bản Háng Á

   Xã Chế Tạo

   III

   1

   Bản Chế Tạo

   2

   Bản Tà Dông

   3

   Bản Nả Háng

   4

   Bản Pú Vá

   5

   Bản Tà Sung

   6

   Bản Kể Cả

   7

   Bản Háng Tày

   Thị trấn Mù Cang Chải

   II

   1

   Tổ 9

   2

   Tổ 10

   II

   HUYỆN TRẠM TU

   Xã Bản Công

   III

   1

   Thôn Tà Chử

   2

   Thôn Tà Xùa

   3

   Thôn Khấu Chu

   4

   Thôn Bản Công

   5

   Thôn Sán Trá

   Xã Xà Hồ

   III

   1

   Thôn Sáng Pao

   2

   Thôn Háng Thồ

   3

   Thôn Kháo Dê

   4

   Thôn Suối Giao

   5

   Thôn Cu Vai

   6

   Thôn Háng Xê

   7

   Thông Chống Khua

   8

   Thôn Đầu Cầu

   9

   Thôn Tà Đằng

   Xã Bản Mù

   III

   1

   Thôn Păng Dê

   2

   Thôn Khấu Ly

   3

   Thôn Mông Đơ

   4

   Thôn Mông Xi

   5

   Thôn Mù Cao

   6

   Thôn Tà Ghênh

   7

   Thôn Háng Chi Mua

   8

   Thôn Giàng La Pán

   Xã Hát Lừu

   III

   1

   Thôn Hát 1

   2

   Thôn Hát 2

   3

   Thôn Lừu 1

   4

   Thôn Lừu 2

   5

   Thôn Búng Tầu

   Xã Trạm Tấu

   III

   1

   Thôn Tấu Trên

   2

   Thôn Tấu Giữa

   3

   Thôn Tấu Dưới

   4

   Thôn Km 14+17

   5

   Thôn Mo Nhang+Km21

   Xã Pá Hu

   III

   1

   Thôn Háng Gàng

   2

   Thôn Pá Hu

   3

   Thôn Tà Tầu

   4

   Thôn Km 16

   5

   Thôn Cang Dông

   Xã Pá Lau

   III

   1

   Thôn Tàng Ghênh

   2

   Thôn Giao Chu

   3

   Thôn Pá Lau

   4

   Thôn Háng Tay

   5

   Thôn Giao Lâu

   Xã Túc Đán

   III

   1

   Thôn Háng Tầu

   2

   Thôn Tà Chừ

   3

   Thôn Pa Te

   4

   Thôn Làng Linh

   5

   Thôn Pá Khoang

   6

   Thôn Tống Trong

   7

   Thôn Tống Ngoài

   Xã Phình Hồ

   III

   1

   Thôn Tà Chử

   2

   Thôn Phình Hồ

   3

   Thôn Chi Lư

   4

   Thôn Suối Xuân

   Xã Làng Nhì

   III

   1

   Thôn Nhì Trên

   2

   Thôn Nhì Dưới

   3

   Thôn Đề Chơ

   4

   Thôn Tà Chơ

   5

   Thôn Chống Tầu

   6

   Thôn Háng Đay

   Xã Tà Xi Láng

   III

   1

   Thôn Làng Mảnh

   2

   Thôn Tà Cao

   3

   Thôn Xá Nhù

   4

   Thôn Chống Chùa

   5

   Thôn Tà Đằng

   Thị trấn Trạm Tấu

   II

   1

   Tổ dân phố số 5

   III

   HUYỆN VĂN CHN

   Xã Tú Lệ

   m

   1

   Thôn Búng Sổm

   2

   Thôn Phạ Trên

   3

   Thôn Phạ Dưới

   4

   Thôn Bản Côm

   5

   Thôn Bản Chao

   6

   Thôn Bản Mạ

   7

   Thôn Khau Thán

   Xã Nậm Búng

   III

   1

   Thôn Chấn Hưng 3

   2

   Thôn Chấn Hưng 4

   3

   Thôn Nậm Pươi

   4

   Thôn Nậm Cưởm

   5

   Thôn Nậm Chậu

   6

   Thôn Sài Lương

   Xã Gia Hội

   III

   1

   Thôn Hải Chấn

   2

   Thôn Bản Đồn

   3

   Thôn Nà Kè

   4

   Thôn Chiềng Pằn 1

   5

   Thôn Chiềng Pằn 2

   6

   Thôn Khe Sanh

   7

   Thôn Minh Nội

   8

   Thôn Bản Van

   9

   Thôn Đồng Bú

   Xã Sơn Lương

   III

   1

   Thôn Bản Mười

   2

   Thôn Bản Giõng

   3

   Thôn Bản Xẻ

   4

   Thôn Bản Lầm

   5

   Thôn Bản Pảo

   6

   Thôn Nà La

   7

   Thôn Đông Hẻo

   8

   Thôn Bản Tủ

   9

   Thôn Tành Hanh

   10

   Thôn Cò Lỳ

   Xã Hạnh Sơn

   III

   1

   Thôn Bản Đường

   2

   Thôn Bản Phiêng

   3

   Thôn Bản Cại

   4

   Thôn Lò Gạch

   5

   Thôn Bản Tào

   6

   Thôn Thiêng Đình

   7

   Thôn Bản Mớ

   8

   Thôn Bản Lốm

   9

   Thôn Viềng Công

   10

   Thôn Mường Chà

   11

   Thôn Phai Lò

   Xã Phúc Sơn

   III

   1

   Thôn Hán

   2

   Thôn Muông

   3

   Thôn Thón

   4

   Thôn Lanh

   5

   Thôn Bản Lụ 1

   6

   Thôn Bản Lụ 2

   7

   Thôn Ngoa

   8

   Thôn Nang Phai

   9

   Thôn Điệp Quang

   Xã Thạch Lương

   III

   1

   Bản Có

   2

   Bản Lải

   3

   Bản Đường

   4

   Bản Cại

   5

   Bản Khem

   6

   Lương Hà

   7

   Nà Ban

   8

   Nà Lốc

   9

   Co Hả

   10

   Bản Bát

   Xã Minh An

   III

   1

   Liên Thành

   2

   Đồng Thập

   3

   Đồng Quẻ

   4

   Tân An

   5

   An Bình

   6

   Khe Bút

   7

   Khe Bịt

   8

   An Thái

   9

   Khe Phưa

   Xã Bình Thuận

   III

   1

   Rịa 1

   2

   Rịa 2

   3

   Đát Tờ

   4

   Đồng Chằm

   5

   Chiềng

   6

   Đồng Hòa

   7

   Đỗng Hảo

   8

   Buông 1

   9

   Buông 2

   10

   Đồng Nhùng

   11

   Quăn 1

   12

   Quăn 2

   13

   Quăn 3

   14

   Quăn 4

   15

   Khe Giàng

   16

   Khe Mười

   17

   Khe Bon

   18

   Rẹ 1

   19

   Rẹ 2

   Xã Suối Giàng

   III

   1

   Giàng A

   2

   Giàng B

   3

   Pang Cáng

   4

   Bản Mới

   5

   Kang Kỷ

   6

   Suối Lóp

   7

   Tập Lăng I

   8

   Tập Lăng II

   Xã Suối Bu

   III

   1

   Ba Cầu

   2

   Bu Cao

   3

   Làng Hua

   Xã Suối Quyền

   III

   1

   Suối Quyền

   2

   Suối Bắc

   3

   Suối Bó

   4

   Thẩm Có

   5

   Vàng Ngần

   Xã Sùng Đô

   III

   1

   Bản Nà Nọi

   2

   Bản Ngã Hai

   3

   Bản Ngã Ba

   4

   Giàng Pằng

   5

   Làng Mảnh

   Xã Nậm Mười

   III

   1

   Nậm Mười

   2

   Háo Pành

   3

   Nậm Biếu

   4

   Làng Cò

   5

   Bó Sưu

   6

   Khe Lo

   7

   Ngã Hai

   8

   Khe Trang

   Xã Nậm Lành

   III

   1

   Nậm Kịp

   2

   Ngọn Lành

   3

   Tà Lành

   4

   Giàng Cài

   5

   Tặc Tè

   6

   Nậm Cài

   7

   Nậm Tộc

   Xã An Lương

   III

   1

   Mảm 1

   2

   Mảm 2

   3

   Suối Dầm

   4

   Khe Cảnh

   5

   Khe Cam

   6

   Khe Quéo

   7

   Đá Đen

   8

   Tặng Chan

   9

   Sài Lương 1

   10

   Sài Lương 2

   11

   Sài Lương 3

   12

   Sài Lương 4

   Xã Nghĩa Sơn

   III

   1

   Nậm Tộc 1

   2

   Nậm Tộc 2

   3

   Bản Lọng

   4

   Bản Bẻ

   5

   Noong Khoang 2

   Xã Sơn A

   II

   1

   Bản Cóc

   2

   Bản Viềng

   3

   Gốc Bục

   4

   Cò Cọi 1

   5

   Cò Cọi 2

   6

   Cò Cọi 3

   Xã Cát Thịnh

   II

   1

   Pín Pé

   2

   Đồng Hẻo

   3

   Khe Kẹn

   4

   Khe Nước

   5

   Khe Chất

   6

   Làng Lao

   7

   Làng Ca

   8

   Khe Căng

   Xã Thanh Lương

   II

   1

   Bản Lý

   2

   Đồng Lơi

   Xã Phù Nham

   II

   1

   Suối Mùa

   2

   Cốc Củ

   3

   Suối Quẻ

   Xã Sơn Thịnh

   II

   1

   Bản Lềnh

   2

   Phù Sơn

   3

   Bản Lọng

   4

   Bản Hốc

   5

   Văn Thi 4

   Xã Đồng Khê

   II

   1

   Thác Vác

   2

   Ao Sen

   3

   Nà Trạm

   4

   Bản Tín

   5

   Văn Tứ 1

   6

   Văn Tứ 2

   Xã Nghĩa Tâm

   II

   1

   Thôn 1 (Khe Nhao)

   2

   Thôn 6b (Tính)

   3

   Thôn 15 (Đuông)

   Xã Chấn Thịnh

   II

   1

   Thôn Bồ 3

   2

   Thôn Dù 2

   Xã Tân Thịnh

   II

   1

   Thôn 1

   2

   Thôn 4

   3

   Thôn 6

   4

   Thôn 10

   Xã Thượng Bằng La

   II

   1

   Noong Tài

   IV

   HUYỆN VĂN YÊN

   Xã Viễn Sơn

   III

   1

   Thôn Đồng Sụng

   2

   Thôn Khe Viễn

   3

   Thôn Khe Qué

   4

   Thôn Đồng Bông

   5

   Thôn Tháp Con 1

   6

   Thôn Tháp Con 2

   7

   Thôn Đồng Lụa

   8

   Thôn Tháp Cái 1

   9

   Thôn Tháp Cái 2

   Xã Phong Dụ Thượng

   III

   1

   Thôn 1 Trung Tâm

   2

   Thôn 2 Làng Trạng

   3

   Thôn 3 Làng Ngõa

   4

   Thôn 4 Làng Thi

   5

   Thôn 5 Khe Mạ

   6

   Thôn 6 Phiêng Cại

   7

   Thôn 7 Khe Mạng

   8

   Thôn 8 Than Dẹt

   9

   Thôn 9 Bản Lùng

   10

   Thôn 10 Làng Than

   11

   Thôn 11 Khe Táu

   Xã Châu Quế Thượng

   III

   1

   Thôn 4 Lẫu

   2

   Thôn 5 Lẫu

   3

   Thôn 6 Nhầy

   4

   Thôn 7 Nhầy

   5

   Thôn 8 Ao ếch

   6

   Thôn 9 Gò xoan

   7

   Thôn 10 Khe sán

   Xã Xuân Tầm

   III

   1

   Thôn Khe Chung 1

   2

   Thôn Khe Chung 2

   3

   Thôn Khe Chung 3

   4

   Thôn Khe Lép 1

   5

   Thôn Khe Lép 2

   6

   Thôn Khe Lép 3

   7

   Thôn Khe Đóm 1

   8

   Thôn Khe Đóm 2

   Xã Lang Thíp

   III

   1

   Thôn Làng Khoang

   2

   Thôn Bùn Dạo

   3

   Thôn Đam II

   4

   Thôn Đam I

   5

   Thôn Liên Sơn

   6

   Thôn Thíp Dạo

   7

   Thôn Tiến Đạt

   8

   Thôn Ly Trong

   9

   Thôn Bo

   10

   Thôn Tân Lập

   11

   Thôn Hạnh Phúc

   Xã Đại Sơn

   III

   1

   Thôn Khe Giang (thôn 1)

   2

   Thôn Làng Vầu (thôn 2)

   3

   Thôn Khe Trà (thôn 3)

   4

   Thôn Khe Phầy (thôn 4)

   5

   Thôn Làng Bang Hạ (thôn 5)

   6

   Thôn Gốc Sấu (thôn 6)

   7

   Thôn Đá Đứng (thôn 7)

   8

   Thôn Làng Bang Thượng (thôn 8)

   Xã Mỏ Vàng

   III

   1

   Thôn Gốc Sấu

   2

   Thôn Giàn Dầu 1

   3

   Thôn Giàn Dầu 2

   4

   Thôn Khe Ngõa

   5

   Thôn Cánh Tiên 1

   6

   Thôn Cánh Tiên 2

   7

   Thôn Khe Hóp

   8

   Thôn Khe Đâm

   9

   Thôn Khe Lóng 2

   10

   Thôn Khe Lóng 3

   Xã Phong Dụ Hạ

   III

   1

   Thôn 2 (Làng Lòm)

   2

   Thôn 3 (Khe Giang)

   3

   Thôn 4 (Gốc Lụ)

   4

   Thôn 5 (Khe Kìa)

   5

   Thôn 6 (Làng Cang)

   6

   Thôn 7 (Khe Kè)

   7

   Thôn 8 (Nà Liềng)

   8

   Thôn 9 (Khe Hao)

   Xã Châu Quế Hạ

   III

   1

   Thôn Khe Pháo

   2

   Thôn Hạ Lý

   3

   Thôn Khe Bành

   4

   Thôn Gốc Trám

   5

   Thôn Phát

   6

   Thôn Đức Lý

   7

   Thôn Nhược

   8

   Thôn Bản Tát

   9

   Thôn Mộ

   Xã Nà Hẩu

   III

   1

   Thôn Bản Tát (thôn 1)

   2

   Thôn Khe Tát (Thôn 2)

   3

   Thôn Khe Cạn (thôn 3)

   4

   Thôn Làng Thượng (thôn 4)

   5

   Thôn Ba Khuy (thôn 5)

   Xã Đông Cuông

   II

   1

   Thôn Thác Cái

   2

   Thôn Sặt Ngọt

   3

   Thôn Sài Lương

   Xã An Thịnh

   II

   1

   Thôn Cánh Chương

   2

   Thôn Khe Cát

   3

   Thôn Làng Lớn

   4

   Thôn Đại Thịnh

   5

   Thôn Làng Cau

   Xã Ngòi A

   II

   1

   Thôn Làng Quạch

   2

   Thôn Khe Mý

   3

   Thôn Lâm An

   Xã Mậu Đông

   II

   1

   Thôn 3

   2

   Thôn 4

   3

   Thôn 9

   Xã Yên Phú

   II

   1

   Thôn 1 - Phú Thôn

   2

   Thôn 8 - Đồng Sắn

   3

   Thôn 9 - Khe Lợ

   Xã Hoàng Thắng

   II

   1

   Thôn Quyết Tâm 1

   2

   Thôn Mỏ Than

   3

   Thôn Dốc Giang

   4

   Thôn Quyết Tâm 2

   5

   Thôn Quyết Tiến

   6

   Thôn Khe Dứa

   Xã Đông An

   II

   1

   Thôn Trà

   2

   Thôn Khe Gai

   3

   Thôn Gốc Mít

   4

   Thôn Đập Dóm

   5

   Thôn Lâm Trường

   Xã An Bình

   II

   1

   Thôn Khe Trang

   2

   Thôn Khe Dòng (Rồng)

   3

   Thôn Khe Sẻ (Khe Măng)

   Xã Lâm Giang

   II

   1

   Thôn 15

   2

   Thôn 16

   3

   Thôn 17

   4

   Thôn 8

   5

   Thôn 9

   Xã Yên Thái

   II

   1

   Thôn Quẽ Trong

   2

   Thôn Hợp Thành

   3

   Thôn Trạng

   Xã Yên Hưng

   II

   1

   Thôn Khe Trò

   Xã Xuân Ái

   II

   1

   Thôn Công Nghiệp

   Xã Tân Hợp

   II

   1

   Thôn 10 (Đá Mốc)

   2

   Thôn 11 (Câu Dạo)

   3

   Thôn 12 (Khe Ca)

   4

   Thôn 13 (Làng Lớn)

   5

   Thôn 14 (Làng Mít)

   Xã Quang Minh

   II

   1

   Thôn 2 (Khe Giềng)

   2

   Thôn 3 (Khe Tăng)

   Xã Yên Hợp

   II

   1

   Thôn Yên Thịnh

   V

   HUYỆN TRN YÊN

   Xã Hòa Cuông

   III

   1

   Thôn 1

   2

   Thôn 2

   3

   Thôn 3

   4

   Thôn 5

   Xã Việt Hồng

   III

   1

   Bản Din

   2

   Bản Chao

   3

   Bản Quán

   4

   Bản Nả

   5

   Bản Vần

   6

   Bản Bến

   Xã Hồng Ca

   III

   1

   Thôn Khe Ron

   2

   Thôn Khe Tiến

   3

   Thôn Hồng Lâu

   4

   Thôn Khuôn Bổ

   5

   Thôn Chi Vụ

   6

   Thôn bản Khun

   7

   Thôn Bản Chiềng

   Xã Kiên Thành

   III

   1

   Thôn Yên Thịnh

   2

   Thôn An Thịnh

   3

   Thôn Kiên Lao

   4

   Thôn Đồng An

   5

   Thôn Đá Khánh

   6

   Thôn Khe Rộng

   7

   Thôn Đồng Phay

   8

   Thôn Khe Ba

   9

   Thôn Đồng Ruộng

   Xã Minh Quán

   II

   1

   Thôn 3 Khe Đá

   2

   Thôn 4 Ngọn Ngòi-Minh Hưng

   3

   Thôn 9 Hang Dơi

   4

   Thôn 10 Đầm Nâu

   5

   Thôn 11 Đoàn Kết

   Xã Cường Thịnh

   II

   1

   Thôn Đồng Trò (Chò)

   2

   Thôn Đầm Hồng

   3

   Thôn Đất Đen

   Xã Vân Hội

   II

   1

   Thôn 4 Đồng Chão

   2

   Thôn 5 Cây Sy

   3

   Thôn 8 Minh Phú

   Xã Việt Cường

   II

   1

   Thôn 5

   2

   Thôn 7A

   3

   Thôn 7B

   4

   Thôn 8A

   5

   Thôn 8B

   Xã Hưng Khánh

   II

   1

   Thôn Núi Vì

   2

   Thôn Khe Cam

   3

   Thôn Pá Thoọc

   Xã Hưng Thịnh

   II

   1

   Thôn Kim Bình

   2

   Thôn Quang Vinh

   Xã Lương Thịnh

   II

   1

   Thôn Khe Bát

   2

   Thôn Khe Cá

   3

   Thôn Liên Thịnh

   4

   Thôn Phương Đạo 3

   Xã Minh Tiến

   II

   1

   Thôn Hồng Tiến

   Xã Y Can

   II

   1

   Thôn An Hòa

   2

   Thôn An Phú

   3

   Thôn Thắng Lợi

   4

   Thôn An Thành

   Xã Quy Mông

   II

   1

   Thôn 3 (Thịnh Lợi)

   2

   Thôn 6 (Hợp Thành)

   3

   Thôn 7 (Lập Thành)

   4

   Thôn 10 (Tân Cường)

   5

   Thôn 12 (Tân Việt)

   VI

   HUYỆN LỤC YÊN

   Xã Trung Tâm

   III

   1

   Thôn Khe Hùm

   2

   Thôn Ngòi Thìu

   3

   Thôn Vạn Thìu

   4

   Thôn Sài Dưới

   5

   Thôn Sâm Trên

   6

   Thôn Sâm Dưới

   Xã Phúc Lợi

   III

   1

   Thôn 1 Vàn

   2

   Thôn 2 Vàn

   3

   Thôn 3 Vàn

   4

   Thôn 4 Vàn

   5

   Thôn 1 Thuồng

   6

   Thôn 2 Thuồng

   7

   Thôn 3 Thuồng

   8

   Thôn 4 Thuồng

   Xã Động Quan

   III

   1

   Thôn 1

   2

   Thôn 4

   3

   Thôn 5

   4

   Thôn 8

   5

   Thôn 9

   6

   Thôn 10

   7

   Thôn 11

   8

   Thôn 12

   9

   Thôn 13

   10

   Thôn 14

   11

   Thôn 15

   Xã Khánh Hòa

   III

   1

   Thôn 1

   2

   Thôn 2

   3

   Thôn 3

   4

   Thôn 4

   5

   Thôn 5

   6

   Thôn 6

   7

   Thôn 7

   Xã An Lạc

   III

   1

   Thôn 1

   2

   Thôn 2

   3

   Thôn 3

   4

   Thôn 4

   5

   Thôn 7

   6

   Thôn 8

   Xã Tô Mậu

   III

   1

   Thôn Đầu Cầu

   2

   Thôn Năm Bó

   3

   Thôn Trung Tâm

   4

   Thôn Suối Tiên

   5

   Thôn Mường Hạ

   6

   Thôn Mường Thượng

   7

   Thôn Nà Pan

   8

   Thôn Nà Hỏa

   9

   Thôn Cửa Ngòi

   10

   Thôn Làng Chang

   Xã Phan Thanh

   III

   1

   Bản Kè

   2

   Bản Thủy Văn

   3

   Bản Xả

   4

   Bản Hốc

   5

   Bản Ro

   Xã Tân Lập

   III

   1

   Bản São

   2

   Bản Xiêng 1

   3

   Bản Xiêng 2

   4

   Bản Tại

   5

   Bản Chang

   6

   Bản Lũng

   7

   Bản Ao Sen

   8

   Bản Cát 1

   9

   Bản Cát 2

   10

   Bản Thanh Rang

   Xã Minh Chuẩn

   III

   1

   Thôn 3

   2

   Thôn 4

   3

   Thôn 5

   4

   Thôn 6

   5

   Thôn 7

   6

   Thôn 8

   7

   Thôn 9

   8

   Thôn 10

   Xã Tân Phượng

   III

   1

   Thôn Lũng Cọ 1

   2

   Thôn Lũng Cọ 2

   3

   Thôn Bó Mi 1

   4

   Thôn Bó Mi 2

   5

   Thôn Khe Pháo 1

   6

   Thôn Khe Pháo 2

   7

   Thôn Khe Bín

   8

   Thôn Khiểng Khun 1

   9

   Thôn Khiểng Khun 2

   Xã Lâm Thượng

   III

   1

   Thôn Bản Lẹng

   2

   Thôn Nà Kéo

   3

   Thôn Tông Pắng A

   4

   Thôn Tông Pắng B

   5

   Thôn Nặm Chắn

   6

   Thôn Hin Lạn A

   7

   Thôn Hin Lạn B

   8

   Thôn Thâm Pất

   9

   Thôn Nà Pồng

   10

   Thôn Nà Kèn

   11

   Bản Tông Cại

   12

   Bản Nà Bẻ

   13

   Bản Muổi

   Xã Khánh Thiện

   III

   1

   Thôn Nà Bó

   2

   Thôn Nà Khang

   3

   Thôn Co

   4

   Thôn Làng Giàu

   5

   Thôn Tông Quan

   6

   Thôn Nà Luồng

   7

   Thôn Đon Po

   8

   Thôn Tông Mộ

   9

   Thôn Tông Luông

   10

   Thôn Hua Tông

   Xã Mường Lai

   III

   1

   Thôn Nà Chao

   2

   Thôn Từ Hiếu

   3

   Thôn Nà Khoang

   4

   Thôn Nà Bó

   5

   Thôn Roong Loỏng

   6

   Thôn Xóm Thợ

   7

   Thôn Nà Bái

   8

   Thôn Bản Cạu

   9

   Thôn Xóm Vân

   10

   Thôn Thâm Nim

   11

   Thôn Roong Đeng

   12

   Thôn Nà Va

   13

   Thôn Nà Chùa

   14

   Thôn Nà Cáy

   15

   Thôn Nà Ngàm

   16

   Thôn Khuân Thếp

   17

   Thôn Nà Nhàn 1

   18

   Thôn Nà Nhàn 2

   Xã Minh Tiến

   III

   1

   Thôn Khau Nghiềm

   2

   Thôn Khe Vai

   3

   Thôn Làng Ven

   4

   Thôn Khau Phá

   5

   Thôn Trang

   6

   Thôn Khau Dự

   7

   Thôn Làng Trạng

   8

   Thôn Khau Sảo

   9

   Thôn Tồng Táng

   10

   Thôn Làng Quị

   11

   Thôn Khuân Pục

   12

   Thôn Khuân Chủ

   13

   Thôn Làng Mang

   Xã An Phú

   III

   1

   Thôn Nà Hà

   2

   Thôn Tổng Khuyển

   3

   Thôn Khau Ca

   4

   Thôn Khau Vy

   5

   Thôn Mỏ Cao

   6

   Thôn Làng Xóa

   7

   Thôn Nà Dụ

   8

   Thôn Khau Sén

   9

   Thôn Lũng Đảy

   10

   Thôn Tân Lập

   Xã Yên Thắng

   II

   1

   Thôn Thoi Xóa

   Xã Minh Xuân

   II

   1

   Thôn 1

   2

   Thôn 20

   Xã Liễu Đô

   II

   1

   Thôn Chính Quân

   Xã Trúc Lâu

   II

   1

   Thôn Khe Giang

   Xã Tân Lĩnh

   II

   1

   Thôn Ngọc Minh

   2

   Thôn Trần Phú

   3

   Thôn Khuôn Thống

   4

   Thôn Soi Ngõa

   Xã Khai Trung

   II

   1

   Thôn Giáp Luồng

   Xã Mai Sơn

   II

   1

   Thôn Sơn Tây

   2

   Thôn Đán Đăm

   Xã Vĩnh Lạc

   II

   1

   Thôn Pù Thạo

   2

   Thôn Làng Mác

   3

   Thôn Loong Xe

   VII

   HUYỆN YÊN BÌNH

   Xã Xuân Long

   III

   1

   Thôn 1

   2

   Thôn 2

   3

   Thôn 3

   4

   Thôn 4

   5

   Thôn 5

   6

   Thôn 6

   7

   Thôn 7

   8

   Thôn 8

   9

   Thôn 9

   10

   Thôn 10

   11

   Thôn 11

   Xã Ngọc Chấn

   III

   1

   Thôn 1

   2

   Thôn 3

   3

   Thôn 4

   4

   Thôn 5

   Xã Phúc Ninh

   III

   1

   Thôn 1(Tân Tiến)

   2

   Thôn 2(Nà noi)

   3

   Thôn 3(Na 1)

   4

   Thôn 4(Na 2)

   Xã Cảm Nhân

   III

   1

   Thôn Quyết Thắng 1

   2

   Thôn Quyết Thắng 2

   3

   Thôn Dẫy 1

   4

   Thôn Dẫy 2

   5

   Thôn Bản Lầu

   6

   Thôn Nà Ca

   7

   Thôn phạ 2

   8

   Thôn Hùng 1

   Xã Tích Cốc

   III

   1

   Thôn 1

   2

   Thôn 3

   3

   Thôn 4

   4

   Thôn 5

   Xã Mỹ Gia

   III

   1

   Thôn 1 (Trung Tâm)

   2

   Thôn 2 (Gò Xoan)

   3

   Thôn 3 (Pác Bó)

   4

   Thôn 4 (Phú Mỹ)

   5

   Thôn 6 (Đồng Tâm)

   Xã Xuân Lai

   III

   1

   Thôn Làng Chang

   2

   Thôn Cà Lồ

   3

   Thôn Yên Mỹ

   4

   Thôn Yên Phú

   5

   Thôn Gốc Nhội

   6

   Thôn Cây Tre

   7

   Thôn Xuân Lai

   8

   Thôn Đèo Quân

   9

   Thôn Cây Mơ

   Xã Yên Thành

   III

   1

   Thôn 3 (Khe Ngang)

   2

   Thôn 4 (Ngòi Ké)

   3

   Thôn 5 (Ké Thượng)

   4

   Thôn 6 (Cối Máy)

   5

   Thôn 7 (Máy Đựng)

   6

   Thôn 8 (Liên Giáp)

   7

   Thôn 9 (Khe cóc)

   8

   Thôn 10 (Khe cạn)

   9

   Thôn 11 (Ngòi Khương)

   Xã Phúc An

   III

   1

   Thôn Khuân Đát

   2

   Thôn Khe Tam

   3

   Thôn Đồng Tha

   4

   Thôn Đồng Tý

   5

   Thôn Cầu trắng

   Xã Tân Nguyên

   III

   1

   Thôn Đèo Thao

   2

   Thôn Trại Phung

   3

   Thôn Ngòi Lũng

   4

   Thôn Đông Ké

   5

   Thôn Tiến Minh

   6

   Thôn Khe Nhàn

   7

   Thôn Khe cọ 1

   8

   Thôn Khe cọ 2

   Xã Vũ Linh

   II

   1

   Thôn Ngòi Tu

   2

   Thôn Tầm Vông

   3

   Thôn Đá Trắng

   4

   Thôn Trại Máng

   5

   Thôn Đồng Chằm

   6

   Thôn Quyên

   7

   Thôn Ba Luồn

   Xã Vĩnh Kiên

   II

   1

   Thôn Chanh Yên

   Xã Yên Bình

   II

   1

   Thôn Linh Môn 1

   2

   Thôn Linh Môn 2

   Xã Bạch Hà

   II

   1

   Thôn Ngòi Giàng

   Xã Đại Đồng

   II

   1

   Thôn Đá Chồng

   Xã Tân Hương

   II

   1

   Thôn Khuôn La

   2

   Thôn Tân Bình

   3

   Thôn Khe May

   4

   Thôn Khe Móc

   5

   Thôn Khe Mạ

   6

   Thôn Đồi Hồi

   7

   Thôn Khe Gáo

   Xã Bảo Ái

   II

   1

   Thôn Ngòi Mấy

   2

   Thôn Ngòi Ngù

   3

   Thôn Vĩnh An

   4

   Thôn Ngòi Ngần

   5

   Thôn Ngòi Nhầu

   6

   Thôn Ngòi Kè

   7

   Thôn Đát Lụa

   Xã Cảm Ân

   II

   1

   Thôn Tân Tiến

   Xã Văn Lãng

   II

   1

   Thôn 1

   2

   Thôn 4

   3

   Thôn 6

   VIII

   THỊ XÃ NGHĨA LỘ

   Xã Nghĩa An

   III

   1

   Bản Vệ

   2

   Bản Đêu 1

   3

   Bản Đêu 3

   4

   Bản Đêu 4

   5

   Bản Nà Vặng

   6

   Bản Nậm Đông 1

   7

   Bản Nậm Đông 2

   Xã Nghĩa Lợi

   II

   1

   Bản Chao Hạ 2

   2

   Bản Sang Hán

   3

   Bản Sang Thái

   4

   Bản Sang Đốm

   Xã Nghĩa Phúc

   II

   1

   Thôn Pá Làng

   Trên đây là tư vấn về danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Yên Bái. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn