Mẫu Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in

Ngày hỏi:04/03/2020

Xin hỏi Mẫu Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in được quy định như thế nào? Mong nhận được hỗ trợ pháp lý từ ban tư vấn. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Mẫu Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in
  (ảnh minh họa)
 • Theo Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTT (có hiệu lực từ ngày 01/4/2020) quy định mẫu Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in được thể hiện như sau:

  TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

  Số: ……/…… (nếu có)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ......, ngày...... tháng....... năm..........


  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in

  Kính gửi: ..................................................................... [1]

  1. Tên đơn vị đề nghị:…………………………………………………………. [2]

  2. Địa chỉ: .......................................................................................................................

  3. Số điện thoại:........... Fax:................................. Email:............................................

  4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp Số ……. ngày ….. tháng …….năm ……, nơi cấp……………………..3

  5. Mã số doanh nghiệp (nếu có):…………………………………………………

  6. Cơ sở in đã được cấp giấy phép hoạt động in số:…… ngày ……tháng ..… năm …….… của …………………….………………………………………………..

  Hiện nay, do đơn vị có sự thay đổi thông tin, làm mất, hỏng giấy phép hoạt động in. Lý do (thay đổi thông tin, mất, hỏng)……………………………………….

  Để đảm bảo cơ sở in hoạt động đúng quy định của pháp luật, đơn vị làm đơn này đề nghị quý cơ quan xem xét cấp đổi, cấp lại giấy phép hoạt động in cho cơ sở in theo các thông tin thay đổi sau:

  - Tên cơ sở in:.................................................................................................................

  - Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………4

  - Điện thoại:.................................... Fax:.................... Email:.......................................

  - Địa chỉ chi nhánh và xưởng sản xuất:…………………………………………5

  - Điện thoại:.................................... Fax:................... Email:.......................................

  - Họ tên người đứng đầu cơ sở in:

  - Số định danh cá nhân hoặc số giấy CMND/ Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân số:……….ngày……..tháng……năm………nơi cấp……………………………………

  - Chức vụ: ………………………………………………………………………..

  - Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có):...............................................

  - Nội dung hoạt động chế bản/in/gia công sau in đề nghị được cấp phép (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật): .................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

  - Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh):................

  ......................................................................

  7. Thay đổi về thiết bị in (nếu có)…………………………………………….6

  8. Thay đổi về địa điểm, mặt bằng sản xuất (nếu có)………………………..7

  Đơn vị gửi kèm theo đơn này các tài liệu liên quan đến thay đổi thông tin, việc mất, hỏng giấy phép hoạt động in theo quy định của pháp luật./.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


  1
  Ghi tên cơ quan cấp giấy phép.

  2 Ghi tên cơ sở in đề nghị cấp phép. Trường hợp cơ sở in không có pháp nhân thì ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp.

  3 Chỉ ghi số, ngày, tháng, năm, nơi cấp của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với cơ sở in sự nghiệp có thu) hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp không có thu.

  4 Ghi theo địa chỉ trụ sở chính trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với cơ sở in sự nghiệp có thu) hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp không có thu.

  5 Ghi theo địa chỉ xưởng sản xuất (chi nhánh) trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với cơ sở in sự nghiệp có thu) hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp không có thu để thực hiện chế bản, in, gia công sau in). Trường hợp có nhiều địa chỉ sản xuất (chi nhánh) thì ghi lần lượt, đầy đủ từng địa chỉ.

  6 Nếu có sự thay đổi (thêm hoặc bớt) về thiết bị so với lần cấp phép trước đó thì kê khai đầy đủ thông tin của thiết bị thay đổi: Tên, hãng sản xuất, model, số máy, nước sản xuất, năm sản xuất, chất lượng, tính năng sử dụng; số, ngày, tháng, năm hóa đơn mua, bán hàng và giấy phép nhập khẩu (nếu thiết bị nhập khẩu trong thời gian quy định phải có giấy phép. Trường hợp thiết bị in nhập khẩu trong giai đoạn mà pháp luật không quy định phải có giấy phép khi nhập khẩu thì ghi năm nhập khẩu theo chứng từ hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai năm nhập khẩu đó.).

  7 Nếu có sự thay đổi về địa điểm, mặt bằng sản xuất so với lần cấp phép trước đó thì kê khai lại theo địa chỉ đăng ký thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với cơ sở in sự nghiệp có thu) hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp không có thu.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Cấp lại giấy phép
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn