Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in

Ngày hỏi:04/03/2020

Tôi được cán bộ hướng dẫn về thủ tục đăng ký giấy phép hoạt động in. Nhưng trước khi có giấy phép đó thì tôi cần phải làm đơn đề nghị cấp giấy phép. Tôi không biết đã có văn bản mới nhất nào quy định về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hay chưa? Mong sớm nhận được phản hồi từ chuyên viên. Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTT (có hiệu lực từ ngày 01/4/2020) quy định mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in được thể hiện như sau:

  TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

  Số: ..……/…… (nếu có)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ................., ngày....... tháng........ năm..........

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Cấp giấy phép hoạt động in

  Kính gửi: ..................................................................... [1]

  1. Tên đơn vị đề nghị cấp phép: 2.................................................................................

  2. Địa chỉ: .......................................................................................................................

  3. Số điện thoại:......................... Fax:........................... Email:....................................

  4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp Số ……. ngày ….. tháng …….năm ……, nơi cấp……………………..3

  5. Mã số doanh nghiệp (nếu có):…………………………………………………

  6. Thông tin cơ sở in đề nghị cấp phép

  Để đảm bảo cơ sở in hoạt động đúng pháp luật, đơn vị làm đơn này đề nghị quý cơ quan xem xét cấp giấy phép hoạt động in với các thông tin sau:

  - Tên cơ sở in:.................................................................................................................

  - Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………4

  - Điện thoại: ......................... Fax:............................. Email:........................................

  - Địa chỉ chi nhánh và xưởng sản xuất:………………………………………… 5

  - Điện thoại: ......................... Fax:............................. Email:........................................

  Họ tên người đứng đầu cơ sở in:.................................... số định danh cá nhân hoặc số giấy CMND/ Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân: Số:……….…. ngày ……. tháng……năm………nơi cấp…………………………………………………………..

  - Chức vụ: ………………………………………………………………………..

  - Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có):...............................................

  - Nội dung hoạt động chế bản/in/gia công sau in đề nghị được cấp phép (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật): .................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................

  - Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh):................

  ..........................................................................................................................................

  7. Danh mục thiết bị in (Chế bản, in, gia công sau in)

  Số TT

  Tên thiết bị

  (Ghi tiếng Việt và theo công nghệ)

  Hãngsản xuất

  Model

  Số định danh thiết bị

  (Số máy)

  Nước sản xuất

  Năm

  sản xuất

  Số

  lượng

  (chiếc)

  Chất lượng

  (Mới 100% hoặc đã qua sử dụng)

  Tính năng sử dụng

  (chế bản, in, gia công sau in)

  Số, ngày, tháng, năm của

  Hóa đơn mua thiết bị

  Số, ngày, tháng, năm giấy phép nhập khẩu thiết bị 6

  8. Giấy tờ về địa điểm, mặt bằng sản xuất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng số………. ngày …… tháng …… năm ……… nơi cấp hoặc bên giao, cho thuê của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng).

  Cơ sở in xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp phép và cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in./.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  1 Ghi tên cơ quan cấp giấy phép.

  2 Ghi tên cơ sở in đề nghị cấp phép. Trường hợp cơ sở in không có pháp nhân thì ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp.

  3 Chỉ ghi số, ngày, tháng, năm, nơi cấp của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với cơ sở in sự nghiệp có thu) hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp không có thu.

  4 Ghi theo địa chỉ trụ sở chính trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với cơ sở in sự nghiệp có thu) hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp không có thu.

  5 Ghi theo địa chỉ xưởng sản xuất (chi nhánh) trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với cơ sở in sự nghiệp có thu) hoặc quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp không có thu để thực hiện chế bản, in, gia công sau in). Trường hợp có nhiều địa chỉ sản xuất (chi nhánh) thì ghi lần lượt, đầy đủ từng địa chỉ.

  6 Trường hợp thiết bị in nhập khẩu trong giai đoạn mà pháp luật không quy định phải có giấy phép khi nhập khẩu thì ghi năm nhập khẩu theo chứng từ hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai năm nhập khẩu đó.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn