Mẫu văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Ngày hỏi:31/12/2020

Mình muốn tìm mẫu văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo quy định mới nhất. Mong anh chị hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu 02 Phụ lục 1 Nghị định 144/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) quy định về văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cụ thể:

   ....(1)...
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: .....
   V/v: Đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật

   ......., ngày ... tháng ... năm ....

   Kính gửi: ... (2)...

   Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, ... (1)... đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật như sau:

   1. Tên chương trình biểu diễn nghệ thuật (tên nước ngoài nếu có): .................................

   2. Thời gian tổ chức: .....................................................................................................

   3. Địa điểm tổ chức: ... (3) .............................................................................................

   4. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức duyệt chương trình: .............................................

   5. Người chịu trách nhiệm chính nội dung: ......................................................................

   6. Thông tin liên quan:

   - Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên kết (nếu có);

   - Việc tôn vinh, vinh danh danh hiệu của cá nhân, tổ chức (nếu có).

   Tài liệu kèm theo: ... (4) ................................................................................................

   Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung đăng ký trên theo các quy định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm:

   - Chấp hành quy định tại Nghị định số .. ./20.. ./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

   - Tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước và trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật./.

   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - ....;
   - Lưu: ...

   TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   (1) Tổ chức, cá nhân đề nghị.

   (2) Cơ quan nhà nước cổ thẩm quyền chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật

   (3) Địa chỉ khu vực/cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

   (4) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính và các tài liệu khác (nếu có).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn