Nhà nước quản lý hoạt động tôn giáo như thế nào?

Ngày hỏi:20/05/2017

Nhà nước quản lý hoạt động tôn giáo như thế nào? Xin chào Anh/Chị Ban Biên Tập Thư Ký Luật, em là sinh viên trường Đại học Kinh tế – Luật TpHCM. Trong quá trình học tập, em có tìm hiểu được về việc các tôn giáo phải chịu sự quản lý của nhà nước. Vậy nhà nước quản lý tôn giáo như thế nào? Mong Anh/Chị Ban Biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp em thăc mắc này. Em xin cảm ơn.
Bùi Quang Huy – huybq11***@st.uel.edu***

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vân đề quản lý hoạt động tôn giáo của Nhà nước tại Điều 61, 62, 63 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 như sau:
   Điều 60. Nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
   1. Xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
   2. Quy định tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
   3. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
   4. Phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
   5. Nghiên cứu trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.
   6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
   7. Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
   Điều 61. Trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
   1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước.
   2. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
   3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
   Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã quy định tại Luật này.
   Điều 62. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo
   1. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
   Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước.
   2. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
   a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân các cấp;
   b) Thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
   Điều 63. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo
   1. Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính, khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật có liên quan.
   2. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.
   Trên đây là phần tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về vấn đề quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng để tìm hiểu rõ hơn, vui lòng xem thêm tại Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016
   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn