Quy định mới nhất về mẫu Giấy phép hoạt động in

Ngày hỏi:05/03/2020

Xin nhờ ban tư vấn hỗ trợ giúp tôi vấn đề sau: Cơ sở in của tôi cần có Giấy phép hoạt động in thì mới thể tiến hành hành kinh doanh được. Không biết Giấy phép hoạt động in được quy định như thế nào trong văn bản mới nhất?

Xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo Phụ lục kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BTTT (có hiệu lực từ ngày 01/4/2020) quy định mẫu Giấy phép hoạt động in được thể hiện như sau:

  TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

  Số: /GP- [1]

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ......, ngày……tháng……năm.…...


  GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN

  ......................................................... [2]

  Căn cứ Luật xuất bản năm 2012;

  Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

  Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

  Xét đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in của...................................................

  CHO PHÉP:

  1. Cơ sở in:......................................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................

  Địa chỉ chi nhánh và xưởng sản xuất:…………………………………………...[3]

  ..........................................................................................................................................

  Họ và tên người đứng đầu:.............................số định danh cá nhân hoặc số giấy CMND/ Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân số……....ngày……tháng……năm………

  nơi cấp……………………………………………………………………………

  Chức vụ:.................................................................................................................

  2. Được phép[4]:……………………………………………………………………

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

  (Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)


  [1]
  Chữ viết tắt tên cơ quan cấp phép.

  [2] Ghi tên chức vụ và cơ quan cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

  [3] Ghi tất cả địa chỉ có đặt xưởng sản xuất (bao gồm cả chi nhánh).

  [4] Ghi cụ thể từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in phù hợp với thiết bị in và từng loại sản phẩm in theo quy định.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn