Quy định về việc thực hiện của Làng Văn hóa - Du lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia VN và các đơn vị

Ngày hỏi:04/01/2022

Việc tổ chức thực hiện của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và các đơn vị có liên quan trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch được quy định như thế nào

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 1. Công tác tổ chức thực hiện của Cục Văn hóa cơ sở

   Căn cứ Tiết 1.7 Tiểu mục 1 Mục V Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về việc tổ chức thực hiện của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và các đơn vị có liên quan trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch như sau:

   Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức lồng ghép các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, tư liệu hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức liên hoan, giao lưu nhằm giới thiệu, quảng bá về di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam.

   2. Công tác tổ chức thực hiện của Cục Di sản văn hóa

   Căn cứ Tiết 1.5 Tiểu mục 1 Mục V Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về việc tổ chức thực hiện của Cục Di sản văn hóa trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch như sau:

   - Chủ trì tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế chính sách đối với các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

   - Hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm kê, lập danh mục kiểm kê và xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống các dân tộc thiểu số đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; xây dựng các hành trình kết nối di sản dân ca, dân vũ, dân nhạc gắn với phát triển du lịch; xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số;

   - Kết nối với các trung tâm dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực và trên thế giới để chia sẻ dữ liệu về dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc thiểu số, nhằm quảng bá ở phạm vi quốc tế.

   3. Công tác tổ chức thực hiện của Tổng cục Du lịch

   Căn cứ Tiết 1.4 Tiểu mục 1 Mục V Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về việc tổ chức thực hiện của Tổng cục Du lịch trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hoá dân tộc xây dựng kế hoạch và thực hiện xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù về dân ca, dân vũ, dân nhạc tại các điểm đến du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ du khách trong và ngoài nước;

   - Hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp gắn kết hoạt động du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn