Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế

Ngày hỏi:13/09/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế gồm những gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế quy định tại Điều 3 Quyết định 558/QĐ-TCT năm 2017 về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế, cụ thể như sau:

   1. Trung thành với Tổ quốc, với Đảng; kiên định với đường lối đổi mới, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội của Đảng, nhà nước; tích cực tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trước hết là việc cải cách và hiện đại hóa ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.

   2. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân; không có biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí.

   3. Có lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

   4. Có tinh thần đoàn kết nội bộ; gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan và nơi cư trú;

   5. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn