Tổ chức thực hiện của Văn phòng Bộ về bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc quy định thế nào?

Ngày hỏi:04/01/2022

Xin hỏi là công tác tổ chức thực hiện của Văn phòng Bộ trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 1. Công tác tổ chức thực hiện của Văn phòng Bộ

   Căn cứ Tiết 1.3 Tiểu mục 1 Mục V Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về việc tổ chức thực hiện của Văn phòng Bộ trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch như sau:

   Phối hợp với Vụ Văn hoá dân tộc thực hiện các nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; hướng dẫn các thủ tục hành chính, tài chính, tạo điều kiện cơ sở vật chất để các đơn vị tham gia Đề án hoàn thành nhiệm vụ.

   2. Công tác tổ chức thực hiện của Vụ Kế hoạch, Tài chính

   Căn cứ Tiết 1.2 Tiểu mục 1 Mục V Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về tổ chức thực hiện của Vụ Kế hoạch, Tài chính trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch như sau:

   Chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc hướng dẫn xây dựng kinh phí và phân bổ các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện Đề án; tổng hợp kinh phí gửi Bộ Tài chính đưa vào kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch của Đề án.

   3. Công tác tổ chức thực hiện của Vụ Văn hoá dân tộc

   Căn cứ Tiết 1.1 Tiểu mục 1 Mục V Điều 1 Quyết định 3404/QÐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về tổ chức thực hiện của Vụ Văn hoá dân tộc trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch như sau:

   - Là đầu mối, chủ trì hướng dẫn thực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch, kinh phí; tham mưu phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Đề án; theo dõi tổng hợp, tổng kết báo cáo;

   - Trực tiếp triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

   - Tổng hợp kế hoạch hàng năm, thống nhất với Vụ Kế hoạch, Tài chính để cân đối bố trí nguồn ngân sách thực hiện Kế hoạch hàng năm theo Đề án;

   - Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025 để điều chỉnh, tiếp tục triển khai đề án giai đoạn 2026 - 2030.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn