Tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Ngày hỏi:27/03/2017

Cho tôi hỏi: Tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được quy định như thế nào? Tại văn bản nào? Tôi được biết hiện nay Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã được thông qua. Nhưng do không có điều kiện tìm hiểu nên cũng không rõ lắm. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Thành Công

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 2 Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được phê chuẩn bởi Quyết định 347/QĐ-TTg, theo đó:

   Điều 2: Tôn chỉ, mục đích

   1. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên hiệp) là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho các tổ chức thành viên có cùng tôn chỉ, mục đích, có tư cách pháp nhân, phạm vi hoạt động trong cả nước, gồm: các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (các Hội Văn học nghệ thuật địa phương) và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.

   2. Mục đích của Liên hiệp là tập hợp, đoàn kết các tổ chức thành viên, các Hội Văn học nghệ thuật để phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội nhằm xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đẩy mạnh sáng tạo văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Tôn chỉ, mục đích của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, được quy định tại Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 2 Điều lệ liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam được phê chuẩn bởi Quyết định 347/QĐ-TTg Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn