Trách nhiệm, mức thưởng và nguyên tắc tính tiền thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày hỏi:16/09/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về thi đua khen thưởng trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định mới. Cho tôi hỏi trách nhiệm, mức thưởng và nguyên tắc tính tiền thưởng được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 32 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì trách nhiệm, mức thưởng và nguyên tắc tính tiền thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

   1. Trách nhiệm chi thưởng:

   a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chi tiền thưởng đối với:

   - Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Nhà nước do Bộ trình;

   - Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân và tập thể hưởng quỹ lương tại Văn phòng Bộ;

   - Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân và tập thể trong dịp tổng kết công tác năm của Bộ (có văn bản hướng dẫn hàng năm);

   - Trường hợp khác do Bộ trưởng xem xét, quyết định.

   b) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có con dấu, tài khoản riêng chịu trách nhiệm chi tiền thưởng đối với:

   - Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng cho các cá nhân và tập thể của cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng được chi thưởng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

   - Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cho các cá nhân và tập thể do mình phụ trách;

   - Trường hợp khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định.

   2. Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện theo quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 và 74 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

   3. Nguyên tắc tính tiền thưởng:

   a) Thực hiện theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP;

   b) Đối với khen thưởng theo chuyên đề hoặc lĩnh vực thực hiện theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm, mức thưởng và nguyên tắc tính tiền thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn