Văn bản thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Ngày hỏi:30/12/2020

Mình muốn tìm mẫu văn bản thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Nhờ hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu 01 Phụ lục 1 Nghị định 144/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) quy định về văn bản thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật quy định như sau:

   ....(1)...
   --------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: .....
   V/v: Thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật

   ......., ngày ... tháng ... năm ....

   Kính gửi: ... (2)...

   Căn cứ Nghị định số .../20.../NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, ... (1)... thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật như sau:

   1. Thông tin về hoạt động biểu diễn nghệ thuật: ...

   - Đối với hoạt động tổ chức biểu diễn ghi rõ tên, nội dung chính.

   - Đối với hoạt động tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn ghi rõ tên, chủ đề, hình thức, loại hình nghệ thuật biểu diễn, nội dung chính, danh hiệu, giải thưởng, thành phần ban giám khảo của cuộc thi, liên hoan.

   - Đối với hoạt động tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu ghi rõ tên hình thức, nội dung chính, danh hiệu, giải thưởng, thành phần ban giám khảo của cuộc thi.

   2. Thời gian tổ chức: .......................................................................................................

   3. Địa điểm tổ chức: ... (3) ...............................................................................................

   4. Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự: .............................................................

   5. Người chịu trách nhiệm chính nội dung: ........................................................................

   6. Thông tin liên quan:

   - Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên kết (nếu có);

   - Việc tôn vinh, vinh danh danh hiệu của cá nhân, tổ chức (nếu có).

   Tài liệu kèm theo: ... (4) ..................................................................................................

   Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung đăng ký trên theo các quy định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm:

   - Chấp hành quy định tại Nghị định số .. ./20.. ./NĐ-CP ngày ... tháng ... năm ... của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

   - Tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước và trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật./.

   Nơi nhận:
   - Như trên;
   -.....;
   - Lưu: ...

   CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THÔNG BÁO
   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   (1) Cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo.

   (2) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật

   (3) Địa chỉ khu vực/cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

   (4) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính và các tài liệu khác (nếu có).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn