Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản về hải quan

Ngày hỏi:26/03/2021

Nhờ tìm giúp mình biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản về hải quan. Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản về hải quan
   (ảnh minh họa)
  • Theo biểu mẫu MQĐ 01 ban hành kèm Thông tư 90/2020/TT-BTC thì nội dung này được quy định như sau:

   MQĐ 01

   CƠ QUAN(1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ----------------

   Số: ..../QĐ-XPVPHC

   (2)…………, ngày …… tháng …… năm ……

   QUYẾT ĐỊNH

   Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo thủ tục xử phạt không lập biên bản*

   Căn cứ Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

   Căn cứ(3) .........................................................................................................................

   Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……/QĐ-GQXP ngày ……/……/…… (nếu có),

   Tôi:..................................................................................................................................

   Chức vụ(4): ......................................................................................................................

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

   : …………………………………………………… Giới tính:................................

   Ngày, tháng, năm sinh:..../..../………… Quốc tịch:..............................................................

   Nghề nghiệp: ..................................................................................................................

   Nơi ở hiện tại: .................................................................................................................

   Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu/Giấy thông hành/Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế: ………………; ngày cấp:..../..../……; nơi cấp: ..........................................................................................................................

   :................................................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................

   Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

   Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..................

   Ngày cấp: ……/……/……………………; nơi cấp:................................................................

   Người đại diện theo pháp luật(5): ………………………………………… Giới tính:....................

   Chức danh(6): ..................................................................................................................

   2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính(7):....................................................................

   3. Quy định tại(8): .............................................................................................................

   4. Địa điểm xảy ra vi phạm: ..............................................................................................

   5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm (nếu có): ...........................................

   Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng:

   1. Hình thức xử phạt chính(9): ...........................................................................................

   Mức phạt(10): ...................................................................................................................

   (Bằng chữ:...................................................................................................................... )

   2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có)(11): .........................................................................

   3. Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có)(12): .....................................................................

   Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

   Điều 4. Quyết định này được:

   1. Giao cho ông (bà)(13) ……………………………… là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

   a) Trong trường hợp bị xử phạt tiền, ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 nộp tiền phạt tại chỗ cho người đã ra quyết định xử phạt.

   Trường hợp không nộp tiền phạt tại chỗ, thì ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại (14) …………………………………………………………………………………… hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số(15): …………………………… của (16) ………………………… trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

   b) Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung là....(17) ngày, thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là.... (17) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.(18)

   c) Nếu quá thời hạn nêu tại điểm a, b khoản 1 Điều này mà ông (bà)/tổ chức(19) ……………… không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.

   d) Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 bị tạm giữ(20) …………………………………… để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

   đ) Ông (bà)/Tổ chức(19) ……………………………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

   2. Gửi cho(16)............................................................................................ để thu tiền phạt.

   3. Gửi cho(21) ................................................................................... để tổ chức thực hiện.

   4. Gửi cho(22) ....................................................................................................... để biết/.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 4;
   - Lưu: Hồ sơ.

   NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
   Ký tên, đóng dấu


   Chức vụ
   Họ và tên

   _______________

   * Mẫu này được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo thủ tục không lập biên bản quy định tại Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

   (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (3) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan ban hành và tên gọi văn bản (tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể).

   (4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   (5) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; Ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

   (6) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

   (7) Ghi tóm tắt mô tả hành vi vi phạm.

   (8) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể.

   (9) Ghi rõ một trong các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính (cảnh cáo hoặc phạt tiền).

   (10) Trường hợp phạt tiền, thì ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ.

   (11) Ghi chi tiết hình thức xử phạt bổ sung (trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, đơn vị tính, số lượng, chủng loại, tình trạng, chất lượng hoặc số tiền (ghi cả bằng số và bằng chữ) tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ).

   (12) Ghi cụ thể các biện pháp khắc phục hậu quả mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải thực hiện.

   (13) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

   (14) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước hoặc tên, địa chỉ Ngân hàng thương mại được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt.

   (15) Ghi số tài khoản mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt trực tiếp hoặc chuyển khoản.

   (16) Ghi tên của Kho bạc nhà nước.

   (17) Ghi thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung, thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Trường hợp nhiều hơn 10 ngày thì ghi cụ thể thời hạn thực hiện kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này.

   (18) Đối với quyết định xử phạt có ghi biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam, ghi thêm biện pháp xử lý tiếp theo nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP .

   (19) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm.

   (20) Trong trường hợp quyết định xử phạt chỉ áp dụng hình thức phạt tiền mà cá nhân/tổ chức vi phạm không có tiền nộp phạt tại chỗ, thì ghi rõ một trong các loại giấy tờ được tạm giữ quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

   (21) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

   (22) Ghi họ và tên của cha/mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên trong trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

   Lưu ý:

   - Trường hợp ra quyết định xử phạt đối với cá nhân thì bỏ mục “Tên tổ chức vi phạm” nêu tại điểm 1 Điều 1 của Quyết định và ngược lại.

   - Đối với nội dung phải điền tại các khoản 6 Điều 1, khoản 2, 3 Điều 2: nếu không có nội dung thì ghi “Không”, có nội dung thì ghi cụ thể theo hướng dẫn nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn