Mẫu quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Ngày hỏi:26/03/2021

Cho mình hỏi: Mẫu quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo biểu mẫu MQĐ 18 ban hành kèm Thông tư 90/2020/TT-BTC thì nội dung này được quy định như sau:

   MQĐ 18

   CƠ QUAN (1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: .../QĐ-CDTGN

   (2)………….., ngày … tháng … năm …

   QUYẾT ĐỊNH

   Chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính*

   Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính;

   Căn cứ Điều 102 Luật Hải quan;

   Căn cứ Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

   Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số ………../QĐ-TGN ngày .../…/… của(3) ………………………………………………………………………………………………………;

   Căn cứ Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính số..../QĐ-KDTHTGN ngày..../..../.... của(4) ……………….(nếu có);

   Căn cứ Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính số..../QĐ-GQTG ngày..../..../………… (nếu có),

   Xét đề nghị của(5) ..............................................................................................................

   Tôi: ...................................................................................................................................

   Chức vụ(6): ........................................................................................................................

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính theo Quyết định số..../QĐ-TGN ngày..../..../… của(3)
   và Quyết định số..../QĐ-KDTHTGN ngày..../..../…. của(4) ......................................................
   ………………………………………………………………………………………………. <nếu có> đối với ông (bà) có tên sau đây:

   1. Họ và tên: ………………………………………. Giới tính: ....................................................

   Ngày, tháng, năm sinh: ..../..../…. Quốc tịch: ......................................................................

   Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

   Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

   Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu/Giấy thông hành/Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế: …………………..; ngày cấp: …/…./….; nơi cấp: ............................................................................................................

   2. Lý do chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính(7):

   .........................................................................................................................................

   3. Thời điểm chấm dứt việc tạm giữ người: .... giờ.... phút, ngày..../..../….

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

   Điều 3. Quyết định này được:

   1. Giao cho ông (bà)(8) ………………………. là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

   Ông (bà) có tên tại Điều 1 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

   2. Gửi cho(9) …………………………………………………………. để tổ chức thực hiện./.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 3;
   - Lưu: VT,…

   NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

   Ký tên, đóng dấu

   Chức vụ
   Họ và tên

   _______________

   * Mẫu này được sử dụng để chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

   (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định chấm dứt tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

   (4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

   (5) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định.

   (6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

   (7) Ghi rõ lý do chấm dứt việc tạm giữ người theo từng trường hợp cụ thể.

   (8) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm.

   (9) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn