Mẫu quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

Ngày hỏi:26/03/2021

Cho mình hỏi: Mẫu quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản gồm những nội dung gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo biểu mẫu MQĐ 07 ban hành kèm Thông tư 90/2020/TT-BTC thì nội dung này được quy định như sau:

   MQĐ 07

   CƠ QUAN (1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ----------------

   Số: ..../QĐ-CCXP

   (2)……………………, ngày …… tháng …… năm ……

   QUYẾT ĐỊNH

   Cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản*

   Căn cứ Điều 86, Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

   Căn cứ Điều 15 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   Căn cứ Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-GQCC ngày..../..../…… (nếu có);

   Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../…… của(3) ,

   Tôi: .................................................................................................................................

   Chức vụ(4): ......................................................................................................................

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .../QĐ-XPVPHC ngày..../..../…… của(3) ......................................................................................................
   .......................................................................................................................................
   xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

   :……………………………………………… Giới tính:.......................................

   Ngày, tháng, năm sinh:..../..../…… Quốc tịch:....................................................................

   Nghề nghiệp: ..................................................................................................................

   Nơi ở hiện tại: .................................................................................................................

   Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu/ Giấy thông hành/ Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế: ……………………; ngày cấp:..../..../……; nơi cấp: .................................................................................................

   Số tài khoản(5): ………………………………………… tại(6): ...................................................

   : ...............................................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................

   Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................

   Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:

   .......................................................................................................................................

   Ngày cấp:..../..../……………………; nơi cấp:......................................................................

   Số tài khoản(5): ……………………………… tại(6): ................................................................

   Người đại diện theo pháp luật(7): ……………………………… Giới tính: ................................

   Chức danh(8): ..................................................................................................................

   2. Tổ chức tín dụng(6): ......................................................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính(9): ......................................................................................................

   3. Số tiền bị khấu trừ: ......................................................................................................

   (Bằng chữ:...................................................................................................................... )

   Lý do khấu trừ: Không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../……… của(3) ..............................................................................................................................

   4. Ông (bà)/Tổ chức(10) .....................................................................................................
   có trách nhiệm yêu cầu(6) .................................................................................................
   chuyển tiền từ tài khoản(5) …………………………… vào tài khoản số(11): .............................
   trong thời hạn(13).... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

   5. Trường hợp ông (bà)/tổ chức(10) …………………… không tự nguyện thực hiện trong thời hạn quy định tại khoản 4 Điều này, thì(6) .................................................................................................................................
   có trách nhiệm trích chuyển từ tài khoản của cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế số tiền bị khấu trừ quy định tại khoản 3 Điều này đến tài khoản số (11): ........................................................................................................
   của(14)..............................................................................................................................

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..../..../…………

   Điều 3. Quyết định này được:

   1. Giao cho ông (bà)/Tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

   Ông (bà)/Tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản có tên tại Điều 1 phải thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế.

   Ông (bà)/Tổ chức(10) …………………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

   2. Gửi cho(6) ………………………………………… để chuyển số tiền bị khấu trừ đến tài khoản của(14)

   3. Gửi cho(15)................................................................................. để tổ chức thực hiện./.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 3;
   - Lưu: Hồ sơ.

   NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
   Ký tên, đóng dấu


   Chức vụ
   Họ và tên

   ______________

   * Mẫu này được sử dụng để cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản đối với cá nhân/tổ chức vi phạm không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

   (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   (4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

   (5) Ghi số tài khoản của cá nhân/tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

   (6) Ghi tên của tổ chức tín dụng nơi cá nhân/tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế mở tài khoản.

   (7) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

   (8) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

   (9) Ghi địa chỉ của tổ chức tín dụng nơi cá nhân/tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế mở tài khoản.

   (10) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

   (11) Ghi số tài khoản Kho bạc nhà nước.

   (12) Ghi cụ thể tên, địa chỉ của Kho bạc nhà nước hoặc tên, địa chỉ của Ngân hàng thương mại được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt.

   (13) Ghi 15 ngày hoặc ghi thời hạn khác phù hợp với điều kiện thực tế.

   (14) Ghi tên của Kho bạc nhà nước.

   (15) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

   Lưu ý: Trường hợp ra quyết định cưỡng chế đối với cá nhân thì bỏ mục “Tên tổ chức vi phạm” nêu tại điểm 1 Điều 1 của Quyết định và ngược lại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn