Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

Ngày hỏi:26/03/2021

Về xử phạt hành chính, mình muốn tìm mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền. Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo biểu mẫu MQĐ 03 ban hành kèm Thông tư 90/2020/TT-BTC thì nội dung này được quy định như sau:

   MQĐ 03

   CƠ QUAN(1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ----------------

   Số: ..../QĐ-HTHQĐPT

   (2)…………, ngày …… tháng …… năm ……

   QUYẾT ĐỊNH

   Hoãn thi hành quyết định phạt tiền*

   Căn cứ Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

   Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………/QĐ-XPVPHC ngày ……/……/…… của(3)

   Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số…… /QĐ-GQXP ngày ……/……/…… (nếu có);

   Xét Đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày ..../..../…… của ông (bà)(4)
   được(5) ............................................................................................................. xác nhận,

   Tôi: .................................................................................................................................

   Chức vụ(6): ......................................................................................................................

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../…… của(3)...............................................................................................................................

   1. Thời gian hoãn từ ngày ……/……/…… đến ……/……/……

   2. Ngay sau khi hết thời hạn được hoãn nêu trên, ông (bà)(4): ............................................
   phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định phạt tiền, nếu không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

   3. Ông (bà)(4) ...................................................................................................................
   được nhận lại(7) ...............................................................................................................

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

   Điều 3. Quyết định này được:

   1. Giao cho ông (bà)(4) ................................................................................ để chấp hành.

   2. Gửi cho(8) .................................................................................. để tổ chức thực hiện./.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 3;
   - Lưu: Hồ sơ.

   NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

   Ký tên, đóng dấu
   Chức vụ
   Họ và tên

   _______________

   * Mẫu này được sử dụng để hoãn thi hành quyết định phạt tiền cho cá nhân quy định tại Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

   (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   (4) Ghi họ và tên của cá nhân bị phạt tiền.

   (5) Ghi tên của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cá nhân bị phạt tiền cư trú hoặc tên của cơ quan, tổ chức nơi người bị phạt tiền đang học tập, làm việc đã thực hiện việc xác nhận.

   (6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

   (7) Ghi cụ thể loại giấy tờ hoặc tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

   (8) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn