Mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Ngày hỏi:26/03/2021

Cho hỏi: Mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo biểu mẫu MQĐ 20 ban hành kèm Thông tư 90/2020/TT-BTC thì nội dung này được quy định như sau:

   MQĐ 20

   CƠ QUAN (1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: .../QĐ-KDTGTVPTGPCC

   (2)………….., ngày … tháng … năm …

   QUYẾT ĐỊNH

   Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề*

   Căn cứ Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

   Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số…./QĐ-TGTVPTGPCC ngày..../..../….. của(3) …………………………………….

   Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-GQXP ngày..../..../......(nếu có),

   Tôi: .............................................................................................................................

   Chức vụ (4): .................................................................................................................

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ <tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề> (5) đang bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số..../QĐ-TGTVPTGPCC ngày..../..../... của(3)………………………………………………….. có thời hạn tạm giữ là ngày, kể từ ngày..../..../…. đến ngày ..../..../…… đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

   <1. Họ và tên>: ……………………………………… Giới tính: ...........................................

   Ngày, tháng, năm sinh: ..../..../...... Quốc tịch: ...............................................................

   Nghề nghiệp: ..............................................................................................................

   Nơi ở hiện tại: .............................................................................................................

   Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu/Giấy thông hành/Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế:……………….; ngày cấp:..../..../......; nơi cấp: …………………………………………………

   <1. Tên tổ chức vi phạm>: ...........................................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

   Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................

   Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ..............

   Ngày cấp:..../..../……………..; nơi cấp:.........................................................................

   Người đại diện theo pháp luật(6): …………………………… Giới tính: ...............................

   Chức danh(7): ..............................................................................................................

   2. <Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/Giấy phép, chứng chỉ hành nghề> (5) bị kéo dài thời hạn tạm giữ đã được lập biên bản kèm theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số..../QĐ-TGTVPTGPCC ngày..../..../......của(3) ……………………………………………………………………………………

   3. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được niêm phong bị kéo dài thời hạn tạm giữ đã được lập biên bản kèm theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ……../QĐ-TGTVPTGPCC ngày..../..../...... của(3) ……………. (nếu có).

   4. Lý do kéo dài thời hạn tạm giữ(8): .............................................................................

   5. Thời hạn kéo dài là.... ngày, kể từ ngày..../..../……. đến ngày..../..../……..

   6. Việc kéo dài thời hạn tạm giữ đã thông báo cho(9) ....................................................

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

   Điều 3. Quyết định này được:

   1. Giao cho ông (bà)(10) …………………………… là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

   Ông (bà)/Tổ chức(11) ………………………………. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

   2. Gửi cho(12) ……………………………………………………để tổ chức thực hiện./.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 3;
   - Lưu: Hồ sơ

   NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

   Ký tên, đóng dấu

   Chức vụ
   Họ và tên

   _______________

   * Mẫu này được sử dụng để kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

   (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tam giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính.

   (4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

   (5) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính»; nếu kéo dài thời hạn tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi «giấy phép, chứng chỉ hành nghề»; nếu kéo dài thời hạn tạm giữ cả tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề, thì ghi «tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy phép, chứng chỉ hành nghề».

   (6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

   (7) Ghi chức danh của người đạt diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

   (8) Ghi rõ lý do kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo từng trường hợp cụ thể.

   (9) Ghi đầy đủ họ và tên người, tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức được thông báo.

   (10) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện tổ chức bị kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

   (11) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tam giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

   (12) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

   Lưu ý: Trường hợp ra quyết định đối với cá nhân thì bỏ mục “Tên tổ chức vi phạm” nêu tại điểm 1 Điều 1 của Quyết định và ngược lại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tạm giữ hành chính
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT