Mẫu quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày hỏi:26/03/2021

Mẫu quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo biểu mẫu MQĐ 15 ban hành kèm Thông tư 90/2020/TT-BTC thì nội dung này được quy định như sau:

   MQĐ 15

   CƠ QUAN (1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: .../QĐ-THMPQĐXP

   (2)………….., ngày … tháng … năm …

   QUYẾT ĐỊNH

   Thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính*

   Căn cứ Điều 75 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

   Căn cứ Điều 9 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

   Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……/QĐ-XPVPHC ngày..../..../…. của(3)…………………………………………………;

   Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……../QĐ-GQXP ngày..../..../…. (nếu có);

   Tôi: ...................................................................................................................................

   Chức vụ(4): ........................................................................................................................

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền quy định tại(5) ...................................................

   Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……../QĐ-XPVPHC ngày..../..../.... của(3) …………

   .........................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................

   đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

   <1. Họ và tên>: ………………………………..Giới tính: ..........................................................

   Ngày, tháng, năm sinh:..../..../…………. Quốc tịch: ..............................................................

   Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

   Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

   Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu/Giấy thông hành/Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế: …………….; ngày cấp:..../..../………..; nơi cấp: ..............................................................................................

   <1. Tên tổ chức vi phạm>: .................................................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

   Mã số doanh nghiệp: .........................................................................................................

   Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ....................

   Ngày cấp:..../..../………………………..; nơi cấp: .................................................................

   Người đại diện theo pháp luật(6): ……………………………….. Giới tính: ................................

   Chức danh(7): ....................................................................................................................

   2. Số tiền phạt đình chỉ thi hành là(8): ..................................................................................

   (Bằng chữ: ........................................................................................................................ )

   3. Lý do đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền(9): ...................................................................

   .........................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................

   Điều 2. Tiếp tục thi hành <hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính/biện pháp khắc phục hậu quả> (10) quy định tại (11) ..............................................................................................................

   Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ……………/QĐ-XPVPHC ngày ..../..../…………..
   của (3) ...............................................................................................................................
   ......................................................................................................................................... đối với <ông (bà)/tổ chức> có tên sau đây:

   <1. Họ và tên> (12): ……………………………….. Giới tính: ....................................................

   Ngày, tháng, năm sinh: ..../..../...... Quốc tịch: .....................................................................

   Nghề nghiệp: ....................................................................................................................

   Nơi ở hiện tại: ...................................................................................................................

   Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ……………………..; ngày cấp:..../..../......……………..;

   nơi cấp: ............................................................................................................................

   <1. Tên tổ chức> (13): .........................................................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

   Mã số doanh nghiệp: .........................................................................................................

   Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ....................

   Ngày cấp:..../..../……….; nơi cấp: ......................................................................................

   Người đại diện theo pháp luật(6): …………….. Giới tính: ......................................................

   Chức danh(7): ....................................................................................................................

   2. Thời gian thi hành quyết định là: 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

   Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành, kể từ ngày..../..../…..

   Điều 4. Quyết định này được:

   1. Giao cho ông (bà)(14) ………………………………………………………… là cá nhân/đại diện cho tổ chức có tên tại Điều 2 Quyết định này có trách nhiệm tiếp tục thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………/QĐ-XPVPHC ngày..../..../......của(3) .........................................................................................................................................
   .........................................................................................................................................

   Ông (bà)/Tổ chức(15) ……………. có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

   2. Gửi cho các cá nhân, tổ chức có liên quan(16) ..................................................................

   ......................................................................................................................................... để chấp hành.

   3. Gửi cho(17) ……………………………………………………………..để tổ chức thực hiện./.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 4;
   - Lưu: Hồ sơ.

   NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

   Ký tên, đóng dấu

   Chức vụ
   Họ và tên

   _______________

   * Mẫu này được sử dụng để thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản quy định tại Điều 75 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

   (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (3) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   (4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

   (5) Ghi cụ thể điều, khoản quy định số tiền phạt trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   (6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

   (7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nêu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

   (8) Ghi cụ thể mức tiền phạt đã được ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   (9) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: Cá nhân bị xử phạt chết được ghi trong giấy chứng tử/mất tích được ghi trong quyết định tuyên bố mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản được ghi trong quyết định giải thể/phá sản.

   (10) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tiếp tục thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi «hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính»; nếu tiếp tục thi hành biện pháp khắc phục hậu quả, thì ghi «biện pháp khắc phục hậu quả»; nếu tiếp tục thi hành cả hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; thì ghi «hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả».

   (11) Ghi cụ thể điều, khoản quy định hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   (12) Ghi họ và tên của cá nhân có trách nhiệm tiếp tục thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. (Cá nhân có nghĩa vụ tiếp tục thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được xác định theo thứ tự sau: Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi hoặc người đang quản lý tài sản của người chết, bị tuyên bố mất tích).

   (13) Ghi tên của tổ chức có trách nhiệm tiếp tục thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   (14) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện tổ chức có trách nhiệm tiếp tục thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả đã được ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   (15) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm tiếp tục thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả đã được ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   (16) Ghi cụ thể theo từng trường hợp các cá nhân, tổ chức có liên quan như: Cá nhân, tổ chức đang quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; cá nhân là người được hưởng tài sản thừa kế được xác định theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc giải thể, phá sản; Người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị giải thể, phá sản.

   (17) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

   Lưu ý: Trường hợp ra quyết định đối với cá nhân thì bỏ mục “Tên tổ chức vi phạm” nêu tại điểm 1 Điều 1 của Quyết định và ngược lại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn