Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện VPHC do không xác định được người vi phạm

Ngày hỏi:26/03/2021

Tôi muốn hỏi: Mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện VPHC do không xác định được người vi phạm như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo biểu mẫu MQĐ 11 ban hành kèm Thông tư 90/2020/TT-BTC thì nội dung này được quy định như sau:

   MQĐ 11

   CƠ QUAN (1)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: .../QĐ-TTTVPT

   (2)………….., ngày … tháng … năm …

   QUYẾT ĐỊNH

   Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (3)*

   Căn cứ Điều 26, khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

   Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số..../QĐ-TGTVPTGPCC ngày.../..../ của(4) .........................................................................................

   Căn cứ kết quả thông báo trên(5) ........................................................................................
   và niêm yết công khai tại(5) ................................................................................................. từ ngày..../.../… đến ngày..../..../…;

   Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ……/QĐ-GQXP ngày..../..../......(nếu có),

   Tôi: ...................................................................................................................................

   Chức vụ(6): ........................................................................................................................

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ..../QĐ-TGTVPTGPCC ngày..../..../...... của(4)

   1. Việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được lập thành biên bản kèm theo Quyết định này.

   2. Lý do tịch thu(7): .............................................................................................................

   3. Tài liệu kèm theo(8): ........................................................................................................

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

   Điều 3. Quyết định này được gửi cho(9) .............................................................................. để tổ chức thực hiện./.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 3;
   - Lưu: Hồ sơ.

   NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

   Ký tên, đóng dấu

   Chức vụ
   Họ và tên

   _______________

   * Mẫu này được sử dụng để tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc không xác định được người vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

   (1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

   (3) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm, thì ghi «do không xác định được người vi phạm»; nếu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do người vi phạm không đến nhận, thì ghi «do người vi phạm không đến nhận».

   (4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

   (5) Ghi rõ phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tin thông báo và địa chỉ trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ đã niêm yết công khai về việc xác định chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

   (6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định.

   (7) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Không xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm không đến nhận.

   (8) Ghi rõ các tài liệu có liên quan như: Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề,....

   (9) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn