Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có ghi phạm vi sử dụng của chứng chỉ không?

Ngày hỏi:01/01/2021

Cho em hỏi trong CCHN kiến trúc có ghi thông tin về phạm vi sử dụng của chứng chỉ không ạ? Em cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có ghi phạm vi sử dụng của chứng chỉ không?
   (ảnh minh họa)
  • Mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư 03/2020/TT-BXD như sau:

   PHỤ LỤC II

   (Kèm theo Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Bộ Xây dựng)

   MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

   Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ:

   1. Chỉ được nhận và thực hiện các công việc hoạt động kiến trúc trong phạm vi cho phép của chứng chỉ này.

   2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về kiến trúc và các pháp luật khác có liên quan.

   3. Cấm cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề.

   4. Cấm tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này.

   5. Xuất trình khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.   (trang 4)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

   Số: …………………………………

   Cấp cho: Ông (bà) ………………………

   (Ban hành theo Quyết định số:... ngày....)


   (trang 1)

   THÔNG TIN CÁ NHÂN


   ảnh 4x6
   của người được cấp chứng chỉ

   ………………………….

   Chữ ký của người được cấp chứng chỉ

   Họ và Tên: ……………………………

   Ngày tháng năm sinh ……………….

   Số CMND/CCCD/hộ chiếu: …………

   cấp ngày …./…./…….tại...................

   Quốc tịch: ……………………………..

   Cơ sở đào tạo: ……………………….

   Hệ đào tạo: ……………………………

   Trình độ chuyên môn: ……………….


   (trang 2)

   Nội dung dược phép hành nghề kiến trúc

   STT

   Lĩnh vực hành nghề

   Thời hạn

   1

   Từ ……đến……

   T

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   Tỉnh/Thành phố, ngày..../..../ …..
   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ
   (Ký, họ và tên, đóng dấu)

   (trang 3)

   Căn cứ quy định nêu trên thì trong CCHN không ghi thông tin phạm vi sử dụng của CCHN kiến trúc. Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 27 Luật Kiến trúc 2019 thì CCHN kiến trúc có giá trị sử dụng trong phạm vi cả nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT