Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng

Ngày hỏi:16/03/2011
Qua Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được Phiếu chuyển văn bản số 50 /TTĐT-BĐ ngày 10/2/2011 của công dân Phạm Văn Tùng công tác tại Phòng Quản lý đô thị huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có đề nghị hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng.

  Nội dung này được Vụ Kinh tế Xây dựng tư vấn như sau:

  • 1. Theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD thì chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị là chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch (có thể hiểu là bên A). Vì vậy, cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch và cơ quan quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch là một; Cơ quan quản lý quy hoạch có thể là cấp Bộ, ủy ban nhân dân các cấp hoặc các Sở, ban, ngành được phân cấp quản lý;

   2. Cũng như điểm 1 nói trên thì chi phí cho hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch và cho cơ quan quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch là một (khác với chi phí quản lý trong chi phí lập đồ án quy hoạch của đơn vị lập đồ án quy hoạch- có thể hiểu là của bên B) và chi phí này để thực hiện nội dung nhiệm vụ quản lý quy hoạch theo điều 34 của Luật Xây dựng, điều 23 của Luật Quy hoạch đô thị và các hướng dẫn thi hành Luật có liên quan;

   3. Theo khoản 2 điều 9 của Thông tư số 17/2010/TT-BXD, đối với trường hợp thuê đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch hoặc thuê tư vấn lập dự toán thì chi phí thuê tư vấn được xác định thông qua hợp đồng ký kết giữa các bên để làm cơ sở cho việc thanh toán;

   4. Theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD thì đề cương nhiệm vụ là một phần của nội dung nhiệm vụ quy hoạch;

   5. Theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD thì chi phí cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoài thực địa chưa được tính trong chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và được xác định bằng cách lập dự toán hoặc xác định theo các quy định hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy công việc cắm mốc giới theo quy hoạch được thực hiện sau khi đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc phê duyệt dự toán của công việc này do ủy ban nhân dân các cấp quản lý quy hoạch phê duyệt.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn