Mẫu báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng

Ngày hỏi:25/05/2020

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng được quy định thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại Phụ lục 10 Thông tư 09/2019/TT-BXD, có quy định:

   ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/THẨM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   (Số hiệu văn bản) .., ngày... tháng... năm....

   V/v: thẩm định/thẩm tra

   tổng mức đầu tư......................

   BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH/THẨM TRA

   SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ/TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

   Dự án:.................................................................................

   Địa điểm:..................................................................................................

   Kính gửi:......................................................

   Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp hoặc cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư (đối với đơn vị thẩm định) hoặc theo đề nghị của (người quyết định đầu tư/chủ đầu tư) (đối với đơn vị tư vấn thẩm tra) về việc thẩm định/thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng (tên dự án). Sau khi nghiên cứu hồ sơ (tên cơ quan, đơn vị thẩm định/thẩm tra) có ý kiến như sau:

   1. Khái quát về dự án

   - Tên dự án, công trình; địa điểm xây dựng, quy mô, thời gian thực hiện,... công trình;

   - Chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án,...;

   - Quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

   2. Các cơ sở pháp lý và tài liệu sử dụng trong thẩm định/thẩm tra

   - Luật Xây dựng;

   - Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

   - Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

   - Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

   - Các văn bản khác của Nhà nước, của các Bộ, ngành, địa phương,...;

   - Các hồ sơ, tài liệu của dự án đầu tư gồm...

   3. Nhận xét về sự đảm bảo về pháp lý và chất lượng hồ sơ sơ bộ tổng mức đầu tư/tổng mức đầu tư xây dựng

   - Nhận xét về cơ sở pháp lý lập sơ bộ tổng mức đầu tư/tổng mức đầu tư.

   - Nhận xét về phương pháp lập tổng mức đầu tư xây dựng được lựa chọn tính toán;

   - Nhận xét về các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư;

   - Kết luận về đủ hay không đủ điều kiện thẩm định/thẩm tra.

   4. Nguyên tắc thẩm định/thẩm tra

   - Sự phù hợp của các căn cứ pháp lý để xác định dự toán xây dựng;

   - Sự phù hợp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng với đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ của dự án;

   - Kiểm tra sự đầy đủ của các khối lượng sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng; sự hợp lý, phù hợp với quy định, hướng dẫn của nhà nước đối với các chi phí sử dụng để tính toán, xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng;

   - Xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng sau khi thực hiện thẩm định/thẩm tra. Phân tích nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo giá trị tổng mức đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định/thẩm tra.

   5. Kết quả thẩm định/thẩm tra

   Dựa vào các căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị tổng mức đầu tư xây dựng (tên dự án) sau thẩm định/thẩm tra như sau:

   Đơn vị tính:...

   TT

   Nội dung chi phí

   Giá trị đề nghị thẩm định/thẩm tra

   Giá trị thẩm định/thẩm tra

   Tăng, giảm

   1

   Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

   2

   Chi phí xây dựng

   3

   Chi phí thiết bị

   4

   Chi phí quản lý dự án

   5

   Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

   6

   Chi phí khác

   7

   Chi phí dự phòng

   Tổng cộng

   (có phụ lục chi tiết kèm theo)

   6. Nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án:

   6.1. Nêu và phân tích nguyên nhân tăng, giảm đối với những nội dung chi phí tăng, giảm chủ yếu.

   6.2. Đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo các chỉ tiêu trên cơ sở giá trị tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định/thẩm tra.

   7. Kết luận và kiến nghị

   NGƯỜI/THẨM TRA NGƯỜI CHỦ TRÌ

   (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

   chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng..., số...

   Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/THẨM TRA

   - (Ký tên, đóng dấu)


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tổng mức đầu tư xây dựng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn