Mẫu thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình xây dựng

Ngày hỏi:09/11/2019

Mẫu thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng chi tiết như thế nào ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng quy định tại Phụ lục của Thông tư 04/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BXD, cụ thể như sau:

   ……....(1)……….
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……………

   ………, ngày …… tháng …… năm ……

   THÔNG BÁO

   KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

   Kính gửi: ……….(2)…………..

   Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

   Căn cứ giấy phép xây dựng (4);

   Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được thẩm định tại văn bản số ……….;

   Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của Chủ đầu tư số ... ngày …;

   Căn cứ báo cáo khắc phục tồn tại của Chủ đầu tư số .... ngày ... (nếu có);

   Căn cứ văn bản chấp thuận nghiệm thu về PCCC số ……… (nếu có);

   Căn cứ văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số ……… (nếu có);

   Căn cứ kết quả kiểm tra đối với công trình ngày ………………….,

   ……….(1) …………. chấp thuận kết quả nghiệm thu của …….(2)……. để đưa vào sử dụng đối với công trình/hạng mục công trình như sau:

   1. Thông tin về công trình

   a) Tên công trình/hạng mục công trình: ....(3)....

   b) Địa điểm xây dựng: ……………………….

   c) Loại và cấp công trình.

   d) Mô tả các thông số chính của công trình

   2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư

   - Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.

   - Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt

   - Các yêu cầu khác (nếu có).

   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Lưu: ...

   LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

   _________________

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP .

   (2) Tên của chủ đầu tư.

   (3) Ghi rõ tên công trình/hạng mục công trình và phạm vi nghiệm thu.

   (4) Trường hợp miễn giấy phép xây dựng: ghi căn cứ miễn phép theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn