Thời gian công bố kết quả thẩm tra thiết kế

Ngày hỏi:07/05/2014

Theo phản ánh của cử tri TP. Hồ Chí Minh, khoản 6 Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP quy định: "Kết thúc thẩm tra thiết kế, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả thẩm tra gửi chủ đầu tư. Thời gian thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng không quá 40 ngày làm việc đối với công trình cấp I trở lên và không quá 30 ngày đối với các công trình còn lại kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ". Tuy nhiên, Nghị định này và các thông tư không hướng dẫn, nếu sau thời gian quy định mà cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng chưa có kết luận về thẩm tra thiết kế thì chủ đầu tư có được tự tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế hay không, để đáp ứng tiến độ dự án theo kế hoạch của chủ đầu tư. Do đó, cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn thêm về nội dung này. Về thời gian thông báo kết quả thẩm tra của cơ quan quản lý Nhà nước khi cơ quan Nhà nước chỉ định tổ chức tư vấn thẩm tra thiết kế (khoản 4 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình), hiện nay mới chỉ có quy định về thời gian thẩm tra thiết kế trong trường hợp cơ quan Nhà nước trực tiếp thẩm tra thiết kế mà chưa có quy định về thời gian tổng hợp và thông báo kết quả thẩm tra cho chủ đầu tư trong trường hợp cơ quan Nhà nước chỉ định tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra. Kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định rõ về thời gian này.

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Việc thẩm tra thiết kế và ban hành văn bản kết quả thẩm tra của cơ quan quản lý Nhà nước là hoạt động do cán bộ, công chức Nhà nước thực hiện và được quản lý bằng Luật Cán bộ, công chức. Vì vậy, khi kết thúc thẩm tra thiết kế, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả thẩm tra gửi chủ đầu tư, kể cả trường hợp hồ sơ thiết kế chưa đủ điều kiện để triển khai bước tiếp theo.

   Về thời gian tổng hợp, thông báo kết quả thẩm tra của cơ quan quản lý Nhà nước (trường hợp chỉ định tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra thiết kế) áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 13/2013/TT-BXD là "Trong 7 ngày làm việc, cơ quan chuyên môn về xây dựng có ý kiến bằng văn bản về kết quả thẩm tra để chủ đầu tư có cơ sở thực hiện trước khi phê duyệt thiết kế".

   Đồng thời, khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2013/TT-BXD cũng quy định "Căn cứ các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư này, Bộ Xây dựng và các Bộ có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp tỉnh ban hành quy trình thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phù hợp với đặc điểm tình hình của Bộ, địa phương".

   Việc thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng mới đi vào thực hiện, Bộ Xây dựng tiếp thu các ý kiến để tiếp tục sửa đổi, bổ sung nội dung thông tư hướng dẫn cho phù hợp.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn