Thời gian công bố quy hoạch xây dựng

Ngày hỏi:16/04/2015
Kính gửi Sở Xây dựng. Tôi xin hỏi một việc như sau: Thời gian công bố quy hoạch xây dựng bao lâu là phải khởi công, trường hợp hết thời hạn công bố quy hoạch mà không khởi công được thì giải quyết như thế nào?

  Nội dung này được Sở xây dựng tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • 1. Nội dung thứ nhất:

   - Căn cứ theo Khoản 1, Điều 53, Luật Quy hoạch ban hành ngày 17/6/2009 của Quốc hội quy định:

   “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch đô thị phải được công bố công khai bằng các hình thức sau đây:

   a) Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan về quy hoạch đô thị, trung tâm triển lãm và thông tin về quy hoạch đô thị và tại khu vực được lập quy hoạch;

   b) Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng;

   c) In thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi.”

   - Căn cứ theo Điều 5, Luật Quy hoạch ban hành ngày 17/6/2009 của Quốc hội quy định về Nguyên tắc tuân thủ quy hoạch đô thị:

   “Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển đô thị, quy hoạch chuyên ngành trong phạm vi đô thị, kế hoạch sử dụng đất đô thị, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, thực hiện quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị hoặc thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến quy hoạch đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị đã được phê duyệt và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.”

   Như vậy việc công bố quy hoạch là cơ sở để thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật cũng như quản lý đất đai trong đồ án đã công bố. Việc tiến hành khởi công xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật trong đồ án quy hoạch đã được công bố này phụ thuộc vào các dự án cụ thể được cấp có thẩm quyền quyến định, dựa trên nguồn lực tài chính hiện có của địa phương và kế hoạch phát triển đô thị được phê duyệt qua từng thời kỳ.

   2. Nội dung thứ hai:

   - Căn cứ theo Khoản 1, Điều 46, Luật Quy hoạch ban hành ngày 17/6/2009 của Quốc hội quy định:

   “Quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 5 năm, quy hoạch chi tiết là 3 năm, kể từ ngày quy hoạch đô thị được phê duyệt.”

   Như vậy việc công bố một đồ án quy hoạch là không có thời hạn mà chỉ có thời hạn pháp lý cho đồ án quy hoạch đến thời điểm cho phép điều chỉnh quy hoạch. Vậy nếu trường hợp đồ án được phê duyệt, đã công bố mà các dự án thuộc quy hoạch chưa được đầu tư xây dựng có thể xem xét để điều chỉnh quy hoạch trong các trường hợp sau (theo Điều 47, Luật Quy hoạch ban hành ngày 17/6/2009 của Quốc hội):

   “Điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị:

   Quy hoạch đô thị chỉ được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:

   1. Có sự điều chỉnh về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị cấp trên và địa giới hành chính làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng, quy mô của đô thị hoặc khu vực lập quy hoạch;

   2. Hình thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị;

   3. Quy hoạch đô thị không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị và ý kiến cộng đồng;

   4. Có sự biến động về điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn;

   5. Phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng.”

   Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Xây dựng Hà Nam đến công dân./.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn