Trường hợp không phải thẩm định lại thiết kế công trình

Ngày hỏi:04/05/2011

Ông Nguyễn Văn Thanh, công tác tại Văn phòng UBND của một huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, phản ánh: Theo quy định, đối với những công trình, dự án xây dựng nhỏ hơn 15 tỷ đồng thì chỉ cần lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, như vậy thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình chỉ là 1 phần trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Tuy nhiên, đối với những công trình mà chủ đầu tư là UBND cấp xã đã thuê tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (đã phải trả chi phí thẩm tra theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) thì khi trình UBND cấp huyện, Phòng chuyên môn cấp huyện có phải thẩm định lại thiết kế thi công và dự toán công trình không? Nếu phải thẩm định lại thì có được thu phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật không? Ông Thanh cũng muốn được biết, công trình thuê thẩm tra sau đó chủ đầu tư căn cứ thẩm tra ra kết quả thẩm định, thì chủ đầu tư có được quyết toán lệ phí thẩm định không?

  Nội dung này được Bộ Xây dựng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đối với các công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thì người có thẩm quyền quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

   Như vậy, người quyết định đầu tư không phải tổ chức thẩm định lại thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình sau khi đã có kết quả thẩm định của chủ đầu tư.

   Về lệ phí thẩm định dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

   Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán và căn cứ kết quả thẩm tra này chủ đầu tư ra kết quả thẩm định thì chủ đầu tư không được tính thêm phần chi phí thẩm định thiết kế, dự toán.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn