Mẫu bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu

Ngày hỏi:26/08/2019

Chúng tôi nhập thực phẩm đóng gói sẵn từ Hàn Quốc về đang chuẩn bị làm thủ tục tự công bố sản phẩm. Nhờ luật sư hỗ trợ giúp cung cấp cho chúng tôi bản tự công bố sản phẩm làm theo mẫu nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu bản tự công bố sản phẩm thực phẩm nhập khẩu
   (ảnh minh họa)
  • Bản tự công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm. Cụ thể như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   -------------

   BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

   Số: ………………./Tên doanh nghiệp/Năm công bố

   I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

   Tên tổ chức, cá nhân: .......................................................................................................

   Địa chỉ: ..............................................................................................................................

   Điện thoại: …………………………………………….. Fax: ................................................

   E-mail.................................................................................................................................

   Mã số doanh nghiệp:..........................................................................................................

   Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: ……………….. Ngày Cấp/Nơi cấp: ……………. (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)

   II. Thông tin về sản phẩm

   1. Tên sản phẩm: ................................................................................................................

   2. Thành phần: ....................................................................................................................

   3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: ..........................................................................................

   4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: ...........................................................................

   5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):..................

   .............................................................................................................................................

   III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

   IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

   Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

   - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số....; hoặc

   - Thông tư của các bộ, ngành; hoặc

   - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hoặc

   - Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương); hoặc

   - Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia); hoặc

   - Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài).

   Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

   ……………, ngày…. tháng…. năm........

   ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

   (Ký tên, đóng dấu)


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công bố sản phẩm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn