Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản là một quy định liên quan đến bảo đảm đầu tư theo đó nhà nước thừa nhận và quy định bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư theo pháp luật. Việc đưa ra nguyên tắc này thể hiện sự khuyến khích đầu tư, kinh doanh đối với những nhà đầu tư trong và ngoài nước để họ có thể mạnh dạn bỏ vốn để thực hiện các dự án nhằm phát triển kinh tế xã hội. Và đương nhiên, với nguyên tắc này thì quyền sở hữu đối với tài sản đã bỏ ra hoặc tạo lập được trong quá trình kinh doanh cũng sẽ được bảo đảm tối đa, không bị đe dọa hoặc xâm phạm bất hợp pháp. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản được cụ thể hóa bằng những quy định khác nhau trong pháp luật về đầu tư nhằm tạo ra sự yên tâm cho những người đã và đang muốn bỏ vốn ra để thực hiện dự án.

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư thay đổi như thế nào:
Theo quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư 2014 thì việc bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư được quy định cụ thể như sau: - Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. - Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, ...

Theo quy định tại Luật đầu tư 2005 59/2005/QH11 thì bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư được quy định cụ thể như sau: - Vốn đầu tư và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. - Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư thì nhà đầu tư được thanh toán ...

Theo quy định tại Luật Khuyến khích đầu tư trong nước 1998 sửa đổi 03/1998/QH10 thì bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư được quy định cụ thể như sau: - Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư. - Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trong trường ...

Theo quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996 52-L/CTN thì bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư được quy định cụ thể như sau: - Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm đối xử công bằng và thoả đáng đối với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. - Trong quá trình đầu tư vào Việt Nam, vốn và tài sản hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài không bị trưng dụng ...

Theo quy định tại Luật Khuyến khích đầu tư trong nước 1994 35-L/CTN thì bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư được quy định cụ thể như sau: - Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, lợi nhuận, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của chủ đầu tư. - Tài sản, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp pháp của chủ đầu tư không bị quốc hữu hoá. - Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc ...

Theo quy định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1987 4-HĐNN8 thì bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư được quy định cụ thể như sau: Trong quá trình đầu tư vào Việt Nam, vốn và tài sản của các tổ chức, cá nhân nước ngoài không bị trưng dụng hoặc tịch thu bằng biện pháp hành chính, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không bị quốc hữu hoá. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam được chuyển ...

Có thể bạn quan tâm: