Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra là quy định liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 1995. Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta có thể gặp phải những hành vi bất ngờ, không có sự thỏa thuận từ trước của các chủ thể khác khiến thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác thì lúc này sẽ xuất hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nếu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng bao giờ cũng được phát sinh trên cơ sở một hợp đồng có trước thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách nhiệm pháp lý do pháp luật quy định đối với người có hành vi trái pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Và trong một số trường hợp thực tế, nhiều người cùng có hành vi gây ra thiệt hại thì những chủ thể đó cùng phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại xảy ra.

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do nhiều người cùng gây ra được quy định như sau: Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại ...

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016 được quy định tại Điều 616 Bộ luật Dân sự 2005 như sau: Trong trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường ...

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2005 được quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 1995 như sau: Trong trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại, thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi, thì họ phải bồi thường ...