Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể là quy định liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được ghi nhận lần đầu tiên tại Bộ luật dân sự 2005, trước đây Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng nhà nước ban hành qua tới Bộ luật dân sự 1995 có nhắc tới bồi thường thiệt hại nhưng không quy định vấn đề nêu trên.

Nếu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hợp đồng bao giờ cũng được phát sinh trên cơ sở một hợp đồng có trước thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách nhiệm pháp lý do pháp luật quy định đối với người có hành vi trái pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Mặc dù ở đây người bị xâm phạm là người đã chết theo mặt sinh học, nhưng bản thân những thi thể này vẫn phải được tôn trọng và bảo vệ trước những hành vi xâm phạm. Do đó, các chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm thi thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định.

Bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể thay đổi như thế nào:
Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì việc bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể được quy định như sau: - Cá nhân, pháp nhân xâm phạm thi thể phải bồi thường thiệt hại. - Thiệt hại do xâm phạm thi thể gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại. - Người chịu trách nhiệm bồi thường khi thi thể bị xâm phạm phải bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp ...

Bộ luật Dân sự 2005 33/2005/QH11 quy định về bồi thường thiệt hại do xâm phạm thi thể như sau: - Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác xâm phạm thi thể phải bồi thường thiệt hại. - Thiệt hại do xâm phạm thi thể gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại. - Người xâm phạm thi thể phải bồi thường một khoản tiền theo quy định nêu trên và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc ...