Các biện pháp khẩn cấp tạm thời

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời là quy định liên quan đến pháp luật tố tụng dân sự được ghi nhận lần đầu tiên tại Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành.

Biện pháp khẩn cấp tạm thời là một vấn đề quan trọng, được cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng với mục đích bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong trường hợp cấp bách, khẩn cấp, tránh gây ra những thiệt hại không thể khắc phục được. Và đương sự được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp nêu trên để hạn chế bên còn lại có những hành vi gây thiệt hại cho mình.

Pháp luật tố tụng dân sự đã liệt kê ra các biện pháp khẩn cấp tạm thời để tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế vụ việc nhằm áp dụng hiệu quả và hạn chế gây ra thiệt hại ngoài ý muốn.

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời thay đổi như thế nào:
Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự bao gồm: 1. Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 102 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004, các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định như sau: 1. Giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục. 2. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng. 3. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm. 4. Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành, công bố và sử dụng chứng cứ được quy định như sau: Trong quá trình giải quyết vụ án, Toà án tự mình hoặc theo yêu cầu của Viện kiểm sát, đương sự, có thể áp dụng những biện pháp sau đây để tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự hoặc để bảo vệ bằng chứng: 1- Buộc một bên ...