Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực chứng khoán

Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực chứng khoán lần đầu tiên được ghi nhận tại Điều 9 Luật Chứng khoán 2006 và nội dung này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung qua các Luật Chứng khoán sau này.

Để kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm đối với các hành vi bị cấm trong lĩnh vực chứng khoán pháp luật Việt Nam đã quy định hành vi bị cấm và trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với các hành vi này. Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán xâm hại trực tiếp đến sự ổn định bền vững của thị trường chứng khoán, việc xác định trách nhiệm pháp lý đối với hành vi bị cấm này nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi phạm, khôi phục lại các quan hệ trong lĩnh vực chứng khoán do hành vi vi phạm gây ra, đồng thời đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán.

Thực tiễn cho thấy, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán chủ yếu sẽ áp dụng trách nhiệm hành chính để giải quyết, việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này còn hạn chế do các vi phạm thường rất tinh vi, khiến các cơ quan chức năng khó thu thập được các chứng cứ trực tiếp để chứng minh hành vi đó là vi phạm pháp luật.

Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực chứng khoán thay đổi như thế nào:
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: - Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; - Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc ...

Theo quy định của pháp luật trước ngày 01/7/2011 thì chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: - Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; - Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán ...

Kinh doanh chứng khoán